ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР №___

оренди нерухомого майна під офіс

 

м. __________                                                                                 «___» _________ 20___ року

         

            Товариство з обмеженою відповідальністю ______________, надалі “Орендодавець”, в особі директора _______________________________, яка діє на підставі Статуту та Приватний підприємець ____________________________, надалі “Орендар”, уклали цей Договір про наступне:

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення, що розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: _____________________, загальною площею _______ кв.м., які складаються з двох кімнат, позначених на схемі цифрами: 6-7 та 6-6, з метою використання під офіс. Право власності Орендодавця на приміщення, що передаються в оренду підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від _______________________.

1.2. Вартість орендованих приміщень з урахуванням індексації за домовленістю сторін дорівнює їх балансовій вартості.

 

2.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар зобов’язується:

   2.1.1. Використовувати орендоване приміщення відповідно до п.1.1. цього Договору.

  2.1.4. Утримувати приміщення в належному стані, відповідно до вимог протипожежної безпеки та санітарних норм, запобігати пошкодженню і псуванню обладнання та устаткування.

   2.1.5. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цим Договором.

   2.1.6. Не передавати орендоване приміщення в суборенду без письмової згоди Орендодавця.

   2.1.7. Погоджувати з Орендодавцем всі зміни та переобладнання орендованого приміщення, які проводяться з метою їх удосконалення. Здійснювати за власні кошти необхідний поточний ремонт, відновлення орендованого приміщення, обладнання та інвентарю.

   2.1.8. Забезпечити представникам Орендодавця доступ до орендованого приміщення для профілактичних оглядів орендованого майна.

   2.1.9. В разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцю орендоване приміщення в належному стані, з урахуванням фізичного зносу.

   2.1.10. Відповідальність з питань охорони праці, техніки безпеки, та пожежної безпеки в наданих в оренду приміщеннях покладається на орендаря.

2.2. Орендодавець зобов’язується:

   2.2.1. Після підписання договору надати Орендарю приміщення.

   2.2.2. Ознайомити Орендаря з Правилами пожежної безпеки і здійснювати контроль за їх дотриманням.

   2.2.3. У випадку будь-яких аварійних та термінових ситуацій надавати цілодобовий доступ до орендованого приміщення спеціалізованим ремонтним та обслуговуючим бригадам Орендаря, а також підрядним організаціям Орендаря.

   2.2.4. Надати Орендарю дозвіл на встановлення протипожежної та охоронної сигналізації, а також приладу обліку електроенергії.

   2.2.5. Не втручатися в господарську діяльність Орендаря.

 

3.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

3.1. Передача Орендарю приміщення в користування може здійснюватися одночасно з підписанням Сторонами Договору і акта приймання-передачі, вказаного в п.1.1 приміщення.

3.2. Передача приміщення в оренду не припиняє права власності на нього. Власником орендованого приміщення залишається Орендодавець, а на Орендаря розповсюджується право користування ним протягом терміну оренди.

3.3. Приміщення, передане в користування Орендарю, повертається Орендодавцю не пізніше 10 днів після закінчення терміну дії Договору (або у випадку його дострокового розірвання) за Актом приймання-передачі.

 

4.ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1. Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 5 (п’ятого) числа поточного місяця наперед за місяць, на підставі виставлених Орендодавцем рахунків.

4.2. Орендна плата з урахуванням індексації за місяць становить 1300 грн., з урахуванням ПДВ, з розрахунку 28,07 грн. за 1 кв.м. орендованої площі.

     Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць.

4.3. В орендна плата зазначена в п. 4.1. цього договору включає плату за спожиту електроенергію, газ, комунальні послуги, тощо, в тому числі плату за обслуговування будинку, користування земельною ділянкою та ін. витрати.

4.4. В разі закінчення терміну дії цього Договору, орендна плата сплачується орендарем по день фактичної передачі орендованого приміщення Орендодавцю за Актом приймання-передачі.

                                            

5. АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ

5.1. Амортизаційні відрахування на орендоване приміщення нараховує та залишає у власному розпорядженні Орендодавець і використовує на відновлення орендованих основних фондів.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови, передбачені цим Договором і несуть майнову відповідальність за його недодержання відповідно до чинного законодавства України.

6.2. За несвоєчасне перерахування орендної плати, плати за спожиту електроенергію та плати за комунальні послуги Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Якщо Орендарем заподіяно шкоду орендованому приміщенню, він відшкодовує заподіяні збитки Орендодавцю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки, що можуть виникнути між Сторонами з приводу виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів та обміну листами.

7.2. Суперечки, які сторонами не вдалося вирішити шляхом переговорів, передаються на розгляд до господарського суду України за підвідомчістю справ.

                            

8.ФОРС – МАЖОР

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по даній угоді, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору, а саме : пожеж, стихій, дій державних органів, включаючи непередбачені зміни законодавства, що погіршують стан виконання договірних зобов'язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів та інше. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.

8.2. Свідоцтво видане Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним органом є достатнім підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили.

8.3. Сторона для якої склалась неможливість виконання зобов'язань в 5-дений термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

8.4. В разі значної тривалості форс-мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір.

                                              

9.ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Цей Договір діє 11 місяців з моменту його укладення.

9.2. Договір складений українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише у разі підписання їх обома сторонами і є його невід’ємною частиною.

9.3. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії та у випадках, коли після його укладання змінами до законодавства встановлено умови, що погіршують становище Орендаря.

9.4. Зміна або розірвання договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.  

9.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї з сторін за рішенням господарського суду у випадку:

-        використання Орендарем приміщення не за призначенням, в тому числі і в разі неузгодженої з Орендодавцем передачі його в суборенду;

-        навмисного або з необережності погіршення технологічного чи санітарного стану наданого приміщення, в наслідок дій Орендаря;

-        відмови Орендаря відшкодувати витрати Орендодавця з експлуатації орендованого приміщення ;

-        порушення строків внесення орендної плати більше як на 1 місяць.

9.6. В разі розірвання Договору, поліпшення орендованого приміщення, виконанні Орендарем за рахунок власних коштів, визнаються власністю Орендодавця.

     Орендар залишає за собою проведені ним поліпшення орендованого приміщення, здійсненні за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від нього без заподіяння йому шкоди.

9.7. В разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення Договору, не менше як за один місяць до закінчення терміну його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені цим Договором.

9.8. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

9.9. Дія Договору припиняється у випадку:

-        закінчення строку, на який його було укладено;

-        згоди сторін або рішення господарського суду;

-        загибелі об'єкта оренди;

-        банкрутства Орендаря.

9.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються у відповідності до чинного законодавства України.

9.11. Орендодавець є платником ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах, Орендар сплачує податки на умовах спрощеної системи оподаткування (єдиний податок).

9.12. З підписанням цього договору інші договори, протоколи про наміри, листи, домовленості між сторонами викладені в будь-якій формі, які стосуються предмету договору, визначеному розділом 1 цього договору, втрачають чинність.

9.13. З підписанням договору Орендар стверджує, що прийняв, а Орендодавець передав приміщення, визначені у п. 1.1. цього договору у належному стані.

 

10.ЮРИДИЧНА АДРЕСА І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                  

Орендар:

 

Орендодавець:

             

 

11. ПІДПИСИ СТОРІН:

  

 

________________                                                                          ________________


  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор аренды части помещения (для размещения терминала)

Соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества