ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР

оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу

м. __________                                                                                  «___» __________________ 20__ року

Фізична особа-підприємець _________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________, паспорт _______________________________________________, який проживає за адресою: _____________________________________________ (надалі – Орендодавець) з однієї сторони,

та 

________________________________________ в особі _____________________________, який(а) діє на підставі ________________________________ (надалі – Орендар) з другої сторони,

 а разом іменовані Сторони, уклали цей Договір оренди про наступне:

 

І. Предмет Договору

1.1.   Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду частину приміщення Орендодавця (надалі -Майно), площею ____ кв. м, розміщене за адресою: _________________________________ (надалі - Майно)  вартість якого з урахуванням індексації становить ____________________ гривень для розміщення платіжного терміналу (далі – Термінал).

1.2. Цей Договір укладено строком на _______ місяців з моменту набрання ним чинності.

1.3. Майно передається в оренду з метою використання під розміщення платіжного терміналу.

 

II. Передача та повернення Майна

2.1.   Право оренди у Орендаря виникає з моменту передачі Майна Орендодавцем.

2.2.   Орендодавець зобов’язаний передати Майно Орендарю в користування за цим Договором протягом 3 днів з моменту введення будинку, в якому знаходиться Майно, в експлуатацію.

2.3.   У разі невиконання Орендодавцем зобов’язання, встановленого п. 2.2. цього Договору, він сплачує Орендарю штраф у розмірі двократної щомісячної орендної плати.

2.4.   Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається Орендодавець, а Орендар користується ним протягом строку дії Договору.

2.5.   Орендодавець передає Орендарю Майно згідно з цим Договором з оформленням акта приймання-передачі.

2.6.   При припиненні дії Договору або його розірванні Майно повертається Орендарем аналогічно порядку, встановленому при передачі Майна в оренду.

2.7.   Обов'язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно. У разі відсутності Орендаря чи його небажання скласти відповідний акт, останній складається комісією, створеною Орендодавцем.

 

III. Орендна плата

3.1. Орендна плата за повний місяць оренди складає ___________ гривень за один кв.м., що становить ___________  гривень на місяць.

Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

Орендна плата включає в себе плату за користування Майном, всі отримані комунальні послуги, прибирання приміщення.

3.2.  Орендар в день отримання Майна в користування за відповідним актом приймання-передачі зобов’язаний сплатити авансом оренду плату за користування приміщенням з дати передачі приміщення до календарного дня закінчення звітного місяця. В подальшому орендна плата сплачується авансовими щомісячними внесками до ___ числа звітного місяця.

3.3.  Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.4.  За несвоєчасне внесення орендної плати від суми заборгованості нараховується пеня в розмірі 0,5 % за кожний день прострочення платежу, включаючи день оплати, але не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.5.  Надлишково сплачена сума орендної плати підлягає поверненню у встановленому порядку Орендарю або зараховується в рахунок наступних платежів.

3.6.  При передачі Орендарем частини або усього Майна в суборенду, або передачі Орендарем права користування приміщення третім особам за іншими правочинами, в тому числі на умовах договору співробітництва, договору про спільну діяльність тощо, на дані площі нараховується подвійна ставка орендної плати.

 

IV. Амортизаційні відрахування

4.1.  Амортизаційні відрахування на Майно нараховуються його балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення основних фондів.

4.2.  Відновлення Майна здійснюється шляхом його поточних ремонтів Орендарем, по мірі необхідності та капітальних ремонтів.

4.3.   Невід'ємні поліпшення (ремонт) Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

 

V. Обов'язки Орендаря Орендар зобов’язується:

5.1.  Використовувати Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2.  Своєчасно і у повному обсязі щомісячно сплачувати орендну плату .

5.3.  Забезпечити збереження Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню.

5.4.  Забезпечити пожежну безпеку Майна. У разі необхідності проводити за власні кошти експертизу протипожежного стану Майна.

5.5.  Своєчасно здійснювати поточний ремонт Майна.

5.6.     У разі припинення або розірвання Договору протягом трьох робочих днів повернути Майно Орендодавцю, в стані, який має бути не гіршим ніж на момент отримання майна від Орендодавця.

5.7.     Без попередньої письмової згоди Орендодавця не змінювати (порушувати) конструктивні елементи Майна, розділювальні перегородки, що відмежовують Майно від приміщень, що використовуються третіми особами.

 

VI. Права Орендаря Орендар має право:

6.1.  Передавати за письмовою згодою Орендодавця Майно в суборенду або передавати право користування приміщення третім особам за іншими правочинами, в тому числі на умовах договору співробітництва, договору про спільну діяльність тощо, на термін дії Договору.

6.2.   Здійснювати невід'ємні поліпшення (капітальний ремонт) Майна з попереднього письмового дозволуОрендодавця.

6.3.   Проводити поліпшення та реконструкцію Майна (пристосування приміщень до своїх потреб) за власний рахунок на підставі попереднього письмового дозволу Орендодавця, без подальшого відшкодування понесених витрат.

6.4.   У разі припинення Договору чи його розірвання залишити за собою поліпшення Майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Майна без заподіяння йому шкоди.

6.5.   Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання.

6.6.   На продовження Договору на новий термін, якщо належним чином виконував свої
обов'язки згідно з умовами цього Договору.

 

VII. Обов'язки Орендодавця Орендодавець зобов'язується:

7.1.  Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися Майном на умовах цього Договору.

7.2.  У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності Договору переукласти цей Договір з правонаступником, якщо він згоден стати Орендарем.

7.3.    При зверненні Орендаря надавати інформацію щодо проведення невід'ємних поліпшень (капітального ремонту).

7.4.    Забезпечити пожежну безпеку в приміщеннях, що межують з Майном.

 

VIII. Права Орендодавця Орендодавець має право:

8.1.  Контролювати наявність, стан та ефективність використання Майна, переданого в оренду.

8.2.  Виступати з ініціативою щодо внесення змін до Договору або його розірвання.

8.3.    Надавати згоду Орендарю на проведення поліпшень та реконструкцію Майна (пристосування приміщень до своїх потреб) за рахунок коштів Орендаря, без подальшого відшкодування понесених витрат.

8.4.    Надавати згоду на проведення Орендарем невід'ємних поліпшень (ремонту) Майна.

 

IX. Відповідальність сторін

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та умов цього Договору.

9.2.      У разі несвоєчасного повернення Орендарем Майна при припиненні або розірванні Договору він сплачує Орендодавцю неустойку за використання Майна в розмірі подвійної орендної плати по день передачі його Орендодавцеві по акту приймання-передачі.

9.3.      Якщо Орендар допустив погіршення стану Майна або його загибель, він відшкодовує Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Майна сталися не з його вини.

9.4.      У разі несправності Терміналу, що заподіяла шкоду приміщенню або особам, що перебувають у приміщенні, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю понесені збитки.

 

X. Чинність, зміни та розірвання Договору

10.1.  Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за згодою сторін, оформляються письмово і являються невід'ємною частиною Договору.

10.2.  Договір припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено, якщо сторони не домовились про інше;

ліквідації суб'єкта господарювання - Орендаря; 

загибелі (знищення) Майна;

в інших випадках, встановлених чинним законодавством та умовами цього договору.

10.3.  Договір може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін Договір може бути розірвано у судовому порядку  у разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань згідно з чинним законодавством.

10.4.  У разі припинення або розірвання Договору з ініціативи Орендаря, поліпшення Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від Майна без заподіяння йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невід'ємні поліпшення - власністю Орендодавця і компенсації не підлягають.

10.5.  У разі розірвання Договору з ініціативи Орендодавця, закінчення строку його дії та відмови від його продовження, Орендар має право на відшкодування вартості невід'ємних поліпшень, здійснених за згодою Орендодавця згідно з чинним законодавством.

10.6.  У разі наміру однієї із сторін не продовжувати на новий термін дію Договору, вона зобов'язана до закінчення строку його дії письмово повідомити про це іншу сторону. Якщо жодна із сторін не виявила бажання припинити дію договору, він вважається продовженим на такий саме термін та тих же умовах.

10.7.  У разі переходу права власності на Майно до іншої особи Договір зберігає чинність для нового власника.

10.8.   Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством.

10.9.   Договір набирає чинності з моменту передачі Орендодавцем Майна Орендарю за актом приймання-передачі.

10.10.  Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу:

Орендарю та Орендодавцю - по одному примірнику.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                          

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                                  ОРЕНДАР

____________________                                                                                                         __________________

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.  

 

Читайте также:

Договор аренды оборудования (типовой)

Договор аренды недвижимого имущества под офис