ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР ОРЕНДИ 

  НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № ___

 

м. ________________                                                                                   “___”  ___________  20__ року

                                                                                                

_____________________________________ (надалі - Орендодавець), реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________, з одного боку,

та

______________________________________ (надалі – Орендар) реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________, з другого боку,

уклали цей Договір оренди приміщення (надалі – Договір) про таке:

 

1.      Предмет договору

1.1.       В порядку та на умовах, визначених Договором, Орендодавець зобов’язується передати Орендареві, а Орендар зобов’язується прийняти у тимчасове платне користування (оренду) приміщення, визначене у Договорі, за плату та на обумовлений строк для здійснення підприємницької діяльності.

1.2.       За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендарю нежилі приміщення загальною площею: ____ кв.м., які розташовані за адресою: ___________________ ___________________(надалі – Приміщення) за плату на строк та на умовах, встановлених цим договором.

1.3.       Орендодавець є власником Приміщення на підставі договору купівлі-продажу приміщення № ___ від _____ р., посвідченого приватним нотаріусом _____________________, зареєстрованого в реєстрі № __________.

1.4.       Вартість Приміщень з урахуванням її індексації становить: _________________ ______________________ грн.

1.5.       Приміщення передається для використання його у приватній діяльності Орендаря.

1.6.       З підписанням договору сторони стверджують, що Приміщення передане Орендодавцем Орендарю в належному стані та стані придатному для використання, відповідно до умов та мети цього Договору.

1.7.       Орендар зобов’язаний повернути Приміщення Орендодавцю не пізніше дня закінчення терміну дії Договору або дня припинення договору за інших обставин за актом приймання-передачі.

 

2.      Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

2.1.  Забезпечувати безперешкодне користування Орендарем Приміщенням.

2.2.  Не втручатися у господарську діяльність Орендаря.

 

3.      Права Орендодавця

Орендодавець має право:

3.1.       Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Орендарем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал, протягом робочого дня відповідно до розпорядку роботи Орендаря.

3.2.       Орендодавець не несе відповідальності за збереження майна Орендаря, що знаходяться в орендованих приміщеннях. Заходи по збереженню майна Орендар проводить на власний розсуд та за власний рахунок, якщо це не порушує умов Договору, та не призводить до пошкодження цілісності та ремонту Приміщень та будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

3.3.       Відмовитися від договору без пояснення причин в будь-який час його дії.  Для цього пункту і надалі відмова від договору розуміється, як право сторони договору на одностороннє припинення цього договору. В такому разі Договір вважається припиненим з моменту отримання повідомлення Орендарем (його працівниками) або на 5 день з дати відправлення поштовим або телеграфним зв’язком такого повідомлення на адресу Орендодавця або за адресою Приміщення, що орендується за цим договором.

3.4.       Змінювати розмір щомісячної орендної плати на власний розсуд з попереднім повідомленням Орендаря за два дні. У разі незгоди Орендаря на зміну орендної плати договір вважається розірваний в день отримання Орендодавцем зазначеної відмови або у разі закінчення дводенного строку з моменту отримання Орендарем повідомлення про зміну розміру орендної плати.

 

4.        Обов’язки Орендаря

4.1.  Сплачувати орендну плату відповідно до умов договору.

4.2.   Вчасно відшкодовувати витрати на оплату комунальних та інших послуг на утримання приміщення та прибудинкової території (водопостачання, каналізацію, електроенергію, опалення, послуги зв’язку та інше) згідно діючих розцінок та укладених Орендодавцем договорів.

4.3.  Утримувати об’єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень та інженерного обладнання. Орендар самостійно отримує усі необхідні погодження із санітарно-технічними, протипожежними та іншими службами та несе відповідальність за власний рахунок за невиконання цього обов’язку.

4.4.  У разі завдання шкоди третім особам, у зв’язку із користуванням Приміщенням, Орендар несе відповідальність самостійно та за власний рахунок.

4.5.  Негайно повідомляти Орендодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, конструкцій Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

4.6.  Проводити капітальний ремонт, реконструкцію (пристосування приміщень до своїх потреб), перебудову та перепланування, ремонт внутрішніх інженерних комунікацій, які забезпечують роботу Приміщень за власний рахунок згідно з проектною документацією, погодженою в установленому законодавством порядку, тільки з письмової попередньої згоди Орендодавця. Понесені Орендарем витрати у зв’язку із виконанням такого обов’язку Орендодавцем не відшкодовуються.

 

5.        Права Орендаря

Орендар має право:

5.1.  Вимагати дострокового розірвання договору у встановленому законом порядку;

5.2.  Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні, що орендується;

5.3.  Обладнати та оформити Приміщення на власний розсуд, із додержанням положень п. 4.6. цього договору;

5.4.  Позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів тощо в установленому законом порядку, не порушуючи прав третіх осіб;

5.5.  Встановлювати сигналізацію та інші системи охорони, відповідно до чинного законодавства.

5.6.  Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

5.7.  Передавати в суборенду частину або все приміщення третім особам лише за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

5.8.  Проводити поточний ремонт приміщення за власний рахунок за наявності   письмової попередньої згоди Орендодавця.

 

6.        Орендна плата і порядок розрахунків

6.1.  Розмір щомісячної орендної плати за користування Приміщеннями становить: _________________________________ гривень.

6.2.  Орендна плата нараховується з моменту підписання сторонами цього договору і до дня повернення Орендарем Приміщень Орендодавцю по відповідному акту приймання-передачі. Звільнення Орендарем Приміщення до закінчення терміну дії договору без його розірвання не звільняє Орендаря від сплати орендних платежів.

6.3.  Орендар самостійно щомісячно не пізніше ___________ числа поточного місяця сплачує її готівкою Орендодавцю за адресою:_________________________________________.

6.4.  За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, а також 15 % річних за кожний день прострочення у порядку, встановленому ст. 625 Цивільного кодексу України.

6.5.  За несвоєчасну оплату платежів, передбачених п. 4.2. цього договору, Орендар сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожний день прострочення та відшкодовує збитки, завдані таким простроченням, у повному обсязі.

6.6.   За несвоєчасне звільнення Приміщення в разі припинення Договору Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі _____________________ гривень за кожний день прострочення повернення Приміщень Орендодавцю.

6.7.  У разі прострочення сплати орендного платежу або його частини більше ніж на ___ календарних днів від встановленого строку платежу Орендодавець має право відмовитися від цього договору в односторонньому порядку і вимагати негайного звільнення Приміщень.

6.8.  Нарахування неустойки за цим договором здійснюється у межах строків позовної давності.

6.9.  Амортизаційні відрахування на Приміщення нараховуються Орендодавцем і використовуються на власний розсуд.

6.10.   Відновлення Приміщень здійснюється шляхом поточних та капітальних ремонтів Орендарем, у відповідності до умов цього договору.

6.11.   Невід'ємні поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю Орендодавця.

 

7.        Строк дії, зміна та розірвання договору

7.1.  Цей договір набирає чинності з моменту підписання Договору і діє до “__” ________________ 20___ року, а в частині взаємних розрахунків та відповідальності сторін до повного виконання умов цього договору.

7.2.  Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, які оформляються в письмовій формі і становлять невід'ємну частину цього договору.

7.3.  Якщо Орендар допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.

7.4.  Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Орендарю.

7.5.  Цей договір припиняється у випадках:

закінчення строку, на який його було укладено;

дострокового розірвання договору за взаємною  згодою сторін;

відмови від договору;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим договором.

7.6.  У разі припинення цього договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцю приміщення негайно (в день припинення договору).

7.7.  Орендар вважається належним чином повідомлений Орендодавцем з усіх питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Орендарю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Орендаря, зазначену в договорі або на адресу, за якою розташоване Приміщення.

7.8.  Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.9.  Договір складений у двох екземплярах по одному для кожної із сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

8. Форс-мажор (непереборна сила)

8.1. Згідно Договору Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, які встановлені Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося в наслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажор), які мали місце після підписання Сторонами Договору.

8.2. Під терміном “обставини непереборної сили” для цілей Договору Сторони мають на увазі надзвичайні події чи обставини, які не могли бути передбачені чи/або яким Сторони не могли запобігти доступними їм засобами, а саме: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси, зсуви і т.п.); військові маневри чи /або бойові дії, якщо такі обставини створюють об’єктивну неможливість належного виконання умов цього Договору.

8.3. Сторона, яка опинилася під впливом непереборної сили (форс-мажор), зобов’язана терміново повідомити іншу Сторону про виникнення, характер дії непереборної сили (форс-мажор), і подати довідку Торгово-промислової палати м. __________.

 

9. Реквізити та поштові адреси сторін

______________                                                  _______________ 


  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор аренды нежилого помещения

Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения