ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР

 ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ № ___

 

м. ____________                                                     "__" ____________ 2016 р.

Сторони:

Фізична особа – підприємець ___________________________________, в особі ______________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № ________________ видане ___________________ (надалі - Орендодавець), з однієї сторони,

та

Фізична особа – підприємець _____________________________________, в особі _______________, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № _______________ видане ______________ (надалі - Орендар), з іншої сторони,

уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне використання наступне майно (надалі - Об’єкт оренди), що належить Орендодавцю на праві власності або іншого майнового права:

1.1.1. Найменування: _______________________________________________________.

1.1.2. Вартість об’єкта оренди виражається в національній валюті України та визначається в актах приймання-передавання обладнання.

1.1.3. Стан об’єкта оренди на момент передачі в оренду: без зовнішніх і внутрішніх дефектів, придатне до використання в господарській діяльності Орендаря.

1.1.4. Особливі ознаки об’єкта оренди, за наявності, визначаються в актах приймання-

передавання обладнання.

1.1.5. На об’єкт оренди не встановлено обмеження (обтяження) і інші права третіх осіб. Передача в оренду об’єкта оренди не є підставою для зупинення або зміни обмежень (обтяжень) і інших прав третіх осіб на об’єкт оренди.

1.2. За цим Договором Орендодавець передає, а Орендар приймає об’єкт оренди, виключно як цілісний програмно-апаратний комплекс в захисному корпусі.

 

2. Цілі і умови використання об’єкта оренди

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для використання в господарській діяльності Орендаря. Об’єкт оренди використовується Орендарем згідно з нормами і технічними умовами експлуатації, що наведені в технічному паспорті об’єкта оренди.

 

3. Строк оренди

3.1. Строк оренди складає 1 календарний рік з моменту прийняття об’єкта оренди.

3.2. Після завершення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на новий термін. В цьому випадку, якщо жодна зі Сторін в термін 30 діб до завершення цього Договору оренди обладнання письмово не сповістить про свій намір його розірвати, цей Договір оренди обладнання автоматично продовжується на строк 1 календарний рік.

3.3. Строк оренди може бути зменшений виключно за взаємною згодою Сторін.

 

4. Орендна плата

4.1. Розмір орендної плати за об’єкт оренди в цілому визначається у відповідних додаткових угодах та актах наданих послуг, які підписуються та скріплюються печатками Сторін один раз на місяць.

4.2. Орендна плата виплачується Орендарем щомісячно в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ___ числа кожного місяця.

4.3. Розрахунок розміру орендної плати здійснюється без урахування індексів інфляції.

 

5. Порядок передачі обладнання в оренду

5.1. Передача майна в оренду здійснюється відповідними фахівцями Сторін за актом приймання-передавання.

5.2. Об’єкт оренди вважається переданим Орендодавцем та прийнятим Орендарем з моменту підписання Сторонами відповідного акта приймання-передавання обладнання.

 

6. Права і обов’язки Сторін

6.1. Обов’язки Орендаря:

6.1.1. Використовувати майно, що орендується, згідно з його цільовим призначенням у відповідності з п.2 цього Договору оренди обладнання.

6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

6.2. Права Орендаря:

6.2.1. Передавати об’єкт оренди у суборенду, згідно з його цільовим призначенням.

6.3. Обов’язки Орендодавця:

6.3.1. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації об’єкта оренди, та за

необхідністю спрямувати свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці

експлуатації.

6.3.2. Надати інформаційне і консультаційне сприяння Орендарю відносно порядку правильної експлуатації об’єкта оренди.

6.3.3. Надати Орендарю копії відповідних договорів оренди нежитлових приміщень, в яких розташовано обладнання, що є об’єктом оренди відповідно до даного Договору.

6.3.4. Витрати по орендній платі за розміщення Об’єктів оренди, (в т.ч. витрати за спожиту електроенергію) та послугам зв’язку, Орендодавець несе самостійно, від свого імені, без вимоги їх додаткового відшкодування від Орендаря.

6.3.5. У випадку зміни місця розташування Об’єкту оренди, Орендодавець зобов’язаний попередити у письмовій формі Орендаря не пізніше ніж за ______ днів до такої зміни.

6.3.6. Повідомляти Орендаря про будь-які дії чи події, які відомі Орендодавцю або настання яких Орендодавець може передбачити та які перешкоджатимуть та/або унеможливлять використання Орендарем Об’єктів оренди, не пізніше ніж за ______ днів до дати настання таких подій або не пізніше ніж через ________, якщо такі дії та/або події було неможливо передбачити.

6.4. Права Орендодавця:

6.4.1. Здійснити перевірку порядку використання Орендарем майна, що орендується, у

відповідності до умов цього Договору оренди обладнання.

 

7. Страхування об’єкта оренди

7.1. Ризик випадкового знищення або ушкодження об’єкта оренди або його частини несе Орендодавець.

7.2. У відповідності до цього Договору оренди об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період оренди.

7.3. Страхування об’єкту оренди на власний розсуд здійснює Орендодавець.

 

8. Порядок повернення Орендодавцю обладнання, що орендується

8.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов’язаний протягом ______ днів повернути орендоване майно Орендодавцю разом з тарою, упакуванням та технічною документацією (комплектно) за актом передавання.

8.2. Повернення орендованого майна здійснюється відповідними спеціалістами Сторін.

 

9. Відповідальність Сторін

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за даним Договором оренди обладнання:

9.1.1. У випадку прострочення в поверненні орендованого майна – пеня в розмірі 0,01% від вартості майна за кожний день прострочення.

9.1.2. У випадку прострочення зі сплатою орендних платежів – пеня в розмірі 0,1% від суми боргу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення прострочення.

9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за даним Договором оренди обладнання:

9.2.1. У випадку прострочення з передачі Орендарю обладнання - пеня в розмірі 0,01% від його договірної вартості за кожний день прострочення.

 

10. Інші умови

10.1. Договір оренди обладнання вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором оренди обладнання.

10.2. Умови цього договору оренди обладнання можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

10.3. Дострокове розірвання Договору можливо виключно за взаємною письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

10.4. Всі суперечки, пов’язані з цим Договором оренди обладнання вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю і підсудністю такого спору, визначеному відповідним діючим законодавством України.

10.5. Цей Договір укладено в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

10.6. Після підписання цього Договору оренди обладнання всі попередні переговори за ним, переписка, попередні домовленості і протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором оренди обладнання, втрачають юридичну силу.

10.7. Додатки до цього Договору оренди обладнання є його невід’ємною частиною.

 

11. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                                  ОРЕНДАР  

 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор аренды оборудования (типовой)

Договор аренды движимого имущества