ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР

про здійснення спільної діяльності №___

______________                                                                                             «___» __________ 2016 року

(місце укладення)                                                                                                                  (дата укладення)

 

_________________________________________________ (П.І.Б фізичної особи), який (яка) надалі іменуєтьсяСторона-1, з одного боку і ______________________________________________ в особі ______________________________________(зазначається посада підписувача), що діє на підставі ______________________________________ (вказується Документ, на підставі якого діє підписувач: статут, довіреність), що надалі іменується Сторона-2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей договір про таке.

                                                                    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони дійшли згоди про здійснення спільної діяльності у сфері ____________________________________________ (зазначається сфера спільної діяльності Сторін) із метою __________________________ (вказується, яку мету бажають досягти Сторони в результаті спільної діяльності).

1.2. Згідно з умовами цього договору спільна діяльність повинна здійснюватися Сторонами на підставі принципів законності та добросовісності.

1.3. Спільна діяльність за цим договором здійснюється Сторонами без об’єднання вкладів і утворення окремої юридичної особи.

2. УЧАСТЬ СТОРІН

 

2.1 Для досягнення мети, вказаної у п. 1.1. цього договору, Сторона-1 здійснює такі дії: ____________________________________________________________________________________________ (зазначаються усі дії, які здійснює Сторона-1).

2.2. Крім вказаного в попередньому пункті, Сторона-1 надає Стороні-2 такі права: _____________________________________________________________________________________________(зазначаються усі права, які надаються Стороною-1 Стороні-2).

2.3. Для досягнення мети, вказаної у п. 1.1. цього договору, Сторона-2 здійснює такі дії: ____________________________________________________________________________________________ (вказується, які саме дії здійснюються Стороною-2 Стороні-1).

2.4. Крім вказаного в попередньому пункті, Сторона-2 надає Стороні-1 такі права: _____________________________________________________________________________________________(зазначаються які саме права надаються Стороною-2 Стороні-1).

3. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ

3.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється Сторонами спільно, винятково, за взаємною згодою Сторін, що оформлюється протоколами, підписаними Сторонами.

3.2. Усі рішення щодо спільної діяльності приймаються на зборах Сторін і оформлюються відповідним протоколом або шляхом письмового опитування останніх (у т. ч. шляхом факсового зв’язку), при цьому рішення вважається прийнятим із моменту отримання письмової відповіді Сторони на запит (у т.ч. шляхом факсового зв’язку).

4. ОБОВЯЗКИ СТОРІН

4.1. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення цілей за цим договором Сторони зобов’язуються:

- обмінюватися інформацією, що є в їх розпорядженні, щодо всіх аспектів взаємних інтересів;

- виконувати роботи, надавати послуги і здійснювати інші дії, які стосуються предмету спільної діяльності;

- на вимогу однієї зі Сторін надавати інформацію, що є в іншої Сторони, про перебіг виконання умов цього договору;

- сприяти розміщенню інформації стосовно діяльності за цим договором;

- забезпечити охорону і зберігання всього майн, яке використовується у спільній діяльності Сторін;

- після підписання цього договору негайно приступити до втілення проектів із метою організації виконання умов цього договору;

- дотримуватися режиму роботи та умов, узгоджених Сторонами;

- виконувати інші зобов’язання, які випливають із суті цього договору і необхідні для його виконання;

- спільно брати участь у покритті витрат, які виникли при виконанні цього договору.

5. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

5.1. Майно (грошові кошти, матеріали, майнові права тощо), отримане в результаті здійснення спільної діяльності згідно з умовами цього договору, розподілятиметься між Сторонами ____________ (вказується період часу, після спливу якого розподілятиметься прибуток: щоквартально, щомісячно, кожні «__» днів) таким чином:

- Стороні-1 належить ___ % відсотків від загального прибутку, отриманого від спільної діяльності цим договором:

- Стороні-2 належить ___ % відсотків від загального прибутку,  отриманого від спільної діяльності за цим договором.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРОЛОНГАЦІЇ

 

6.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладення на невизначений строк.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань з цим договором винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8. РОЗВ'ЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

8.1. Будь-які спірні питання, що будуть виникати у зв'язку з виконанням цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом переговорів.

8.2. Якщо під час переговорів Сторони не дійдуть спільної згоди у вирішенні спірного питання, таке питання вирішується в судовому порядку.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про намір з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.3. Даний Договір набуває сили з дня його підписання.

9.4. Всі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін в кожному конкретному випадку.

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. Дія Договору припиняється після повного виконання Сторонами зобов'язань, передбачених цим Договір Додатками на Доповненнями до нього.

9.7. Прийняття рішень про зміну умов Договору, звільнення іншої сторони від зобов'язань, підписаних додаткових угод повинно здійснюватись на рівні осіб, що підписали Договір.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона-1                                                                                  Сторона-2

 

 


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

Читайте также:

Договор комиссии

Договор займа между физическими лицами