ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР КОМІСІЇ №_____

м.________________                                                        «___» __________ 20__ р.

 

_______________________________, в особі ________________ (посада, П.І.Б.), що діє на підставі ______________ Статуту, що надалі іменується «Комісіонер», з однієї сторони, і _______________________ в особі ______________ (посада, П.І.Б), що іменується надалі Комітент, з іншої сторони, уклали даний договір про наступне.

 

І. Предмет договору

1.1. Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду вчинити від свого імені за рахунок Комітента наступні правочини: ____________________________________________________ .

1.2. Конкретні умови здійснення правочинів, мінімальні (максимальні) ціни продажу (покупки), вказівки комітента щодо угод, згаданих у п.1.1 цього Договору, містяться в Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 

ІІ. Обов'язки Комісіонера

2.1. Комісіонер зобов'язаний виконати прийняте на себе доручення відповідно до  вказівок Комітента на найбільш вигідних для останнього умовах. Комісіонер вправі відступити від цих вказівок, якщо це необхідно в інтересах Комітента, і Комісіонер не міг попередньо запитати Комітента або не одержав своєчасної відповіді на свій запит.

2.2. Комісіонер повинен виконати всі обов'язки й здійснити усі права, що випливають із угоди, укладеної ним із третьою особою. Комісіонер не відповідає перед Комітентом за виконання третьою особою угоди, вчиненої з ним за рахунок Комітента, крім випадків, коли Комісіонер не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи або прийняв на себе поручительство за виконання угоди (делькредере).

2.3. Приймаючи майно на комісію або здобуваючи його для Комітента, Комісіонер зобов'язаний перевірити якість і комплектність товару, стан тари й упакування та упевнитися в його придатності для продажу, придбання, завантаження, транспортування. Якщо при прийманні Комісіонером майна, присланого Комітентом або яке поступило до Комісіонера для Комітента, у цьому майні виявляться ушкодження або недостачі, які можуть бути виявлені при зовнішньому огляді, а також у випадку заподіяння ким-небудь збитку майну Комітента, що перебуває в Комісіонера, Комісіонер зобов'язаний вжити заходів для охорони прав Комітента, зібрати необхідні докази і без зволікання сповістити про це Комітента.

2.4. Комісіонер зобов'язаний берегти товар, переданий на комісію, і охороняти його від втрати, недостачі або ушкодження. Комісіонер зобов'язаний застрахувати майно Комітента, що перебуває в нього по всім звичайно прийнятим ризикам.

2.5. По виконанню доручення Комісіонер зобов'язаний протягом  ____ днів надати Комітенту звіт і передати йому все отримане по виконаному дорученню майно, а також передати Комітенту на його вимогу усі права відносно третьої особи, що випливають із правочину, вчиненого Комісіонером із цією третьою особою. Якщо Комітент має заперечення по розрахунку, він зобов'язаний сповістити про них Комісіонерові протягом  трьох місяців від дня одержання звіту. В іншому випадку звіт вважається прийнятим.

 

ІІІ. Обов'язки Комітента

3.1. Комітент зобов'язаний вчасно повідомити Комісіонера про характер і умови здійснення правочинів, згаданих у п.1.1.

3.2. Комітент зобов'язаний прийняти від Комісіонера все виконане за дорученням, оглянути майно, придбане для нього Комісіонером, сповістити останнього без зволікання про виявлені в цьому майні недоліки, звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе по виконанню доручення перед третьою особою.

3.3. По виконанні доручення Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду в розмірі, передбаченому п.4.1 і 4.2 даного договору.

3.4. Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові, крім сплати комісійної винагороди, витрачені останнім по виконанню доручення суми, передбачені п.п.4.2 і 4.3 даного договору.

 

ІV. Комісійна винагорода й витрати, пов'язані з виконанням доручення Комітента

4.1. Комісійна винагорода, що повинна бути виплачена Комісіонерові, становить ___________ гривень. Комісіонерові за його бажанням може бути виплачений аванс у розмірі ________ гривень, зараховуваний при остаточних розрахунках між сторонами.

4.2. Якщо Комітент скасує дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині до укладення Комісіонером відповідних угод із третіми особами, то він зобов'язаний сплатити Комісіонерові комісійну винагороду за зроблені ним до скасування доручення правочини, а також відшкодувати Комісіонерові понесені ним до скасування доручення витрати згідно п.4.3 даного договору.

4.3. У суму витрат Комісіонера по виконанню доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами наступні витрати: _____________________ (транспортні витрати, витрати по завантаженню, розвантаженню, зберіганню майна Комітента, суми страхових платежів, інші витрати, обговорені сторонами).

4.4. Комісійна винагорода й суми, витрачені Комісіонером по виконанню доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові в _______ строк від дня подання ним Комітенту письмового звіту про виконання доручення.

 

V. Ціни, порядок виконання й розрахунки

5.1. Комісіонер зобов'язаний реалізувати (придбати) майно за цінами, зазначеними Комітентом у Додатку 1 до даного договору. Якщо Комісіонер здійснить операцію на умовах, більш вигідних, чим ті, які були зазначені Комітентом, отримана вигода розподіляється між сторонами в такий спосіб: _______________________.

5.2. Комісіонер, що продав майно за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки. Якщо Комісіонер купить майно за ціною вище призначеної йому Комітентом, комітент, що не бажає прийняти таку покупку, зобов'язаний заявити про це Комісіонерові в _______ строк після одержання повідомлення про укладення правочину із третьою особою. В іншому випадку покупка визнається прийнятою Комітентом. Якщо Комісіонер повідомить, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

5.3. Сума, отримана Комісіонером від реалізації майна Комітента, за винятком виданого авансу, установленого комісійної винагороди й витрат, зроблених Комісіонером за рахунок

Комітента, повинна бути виплачена в _____________ строк від дня подання звіту Комітенту про виконане доручення.

5.4. Комісіонер вправі утримати належні йому за даним договором суми із всіх сум, що надійшли до нього за рахунок Комітента.

5.5. Комісіонер не вправі відмовитися від виконання прийнятого доручення, за винятком випадків, коли це викликано неможливістю виконання доручення або порушенням Комітентом умов даного договору. Комісіонер зобов'язаний письмово повідомити Комітента про свою відмову. Даний договір зберігає свою силу протягом  двох тижнів від дня одержання Комітентом повідомлення Комісіонера про відмову від виконання доручення.

5.6. Комітент вправі в будь-який час скасувати дане ним Комісіонерові доручення в цілому або в частині з дотриманням умов, передбачених у п.4.2 даного договору.

5.7. У випадку припинення юридичної особи, що виступає як Комітент, Комісіонер зобов'язаний продовжувати виконання даного йому доручення доти, поки від представників Комітента не надійдуть належні вказівки.

 

VI. Майно, що є предметом договору комісії

6.1. Майно, що надійшло до Комісіонера від Комітента або придбане Комісіонером за рахунок Комітента, є власністю останнього.

6.2. Комісіонер відповідає перед Комітентом за втрату, недостачу або ушкодження    майна, що перебуває в нього, Комітента, якщо не доведе,   що втрата, недостача або ушкодження відбулися не з його провини.

6.3. Для забезпечення вимог про сплату Комісіонерові платежів, що випливають   із комісійних доручень, йому належить заставне право на речі, що становлять предмет комісії.

6.4. Комітент, поставлений до відома про відмову Комісіонера виконати доручення, зобов'язаний протягом  місяця від дня одержання відмови розпорядиться    майном, що перебуває в Комісіонера. Той же обов'язок лежить на Комітентові й у випадку скасування ним даного Комісіонерові доручення. Якщо Комітент у зазначений строк не розпорядиться майном, яке перебуває в Комісіонера, Комісіонер вправі здати це майно на зберігання за рахунок Комітента або з метою покриття своїх вимог до Комітента продати це майно по можливо більше вигідній для Комітента ціні.

 

VII. Відповідальність сторін

7.1. У випадку порушення Комісіонером строків виплати суми, передбаченої п.5.3 даного договору, він сплачує Комітенту штрафну неустойку в розмірі _____% від суми платежу за кожний день прострочення.

7.2. _____________________________________________________

7.3. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену цивільним законодавством.

 

VII. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами - форс-мажор. До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, вибух, шторм, осідання ґрунту, епідемія й інші явища природи, а також війна або воєнні дії.

 

IX. Вирішення спорів

9.1. Сторони будуть прагнути вирішити всі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути з даного договору, шляхом переговорів і консультацій.

9.2. Якщо зазначені суперечки не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до  діючого законодавства в судовому порядку відповідно до  встановленої підвідомчості.

 

Х. Заключні положення

10.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі й підписані належно уповноваженими на те представниками сторін.

10.2. Даний договір укладений в 2-х екземплярах, по одному для кожної із сторін і набуває чинності  з дати його підписання. Всі додатки до даного договору становлять його невід'ємну частину.

10.3. У всьому іншому, що не передбачено даним договором, сторони будуть керуватися діючим цивільним законодавством.

 

XI. Юридичні адреси й банківські реквізити сторін

Комісіонер:                                               Комітент:

______________________                      _____________________

______________________                      _____________________

______________________                      _____________________

Комісіонер                                                Комітент

______________________                      _____________________

М.П.                                                           М.П.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор консигнации на продажу продукции

Договор ответственного хранения