ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 ДОГОВІР

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ З ПРАВОМ КОРИСТУВАННЯ

№_____________________

м.______________                                                                      ______________р.

СТОРОНИ:

1. Депонент: ________________________ , в особі ______________, що діє на підставі _________ , з одного боку, і

2. Виконавець: ____________________________, в особі ____________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку,

уклали цей Договір про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент передає, а Виконавець приймає на відповідальне зберігання наступне майно: _________________________________________________ .

1.2. Депонент передає майно Виконавцю відповідно до Акту прийому-передачі, який є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Вартість майна, переданого на зберігання становить __________ грн.

1.4. Строк зберігання становить _______________________________ .

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в належному стані протягом строку дії цього Договору;

2.1.2. Нести повну відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у Виконавця, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення терміну його зберігання;

2.1.3. Повернути майно Депоненту за його першою вимогою в __ денний строк.

2.2. Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляються ушкодження або недоліки, які можуть бути виявлені при поверхневому огляді, Виконавець зобов’язаний документально оформити виявленні вади (зробити відповідні помітки у акті прийому-передачі), інакше при поверненні майна Депоненту, він буде нести відповідальність за ці недоліки як за ушкодження майна з його вини.

2.3. Виконавець має право користуватись майном, переданим на зберігання для своїх промислових потреб за умови використання майна за його призначенням, своєю згодою відшкодувати вартість зносу майна у розмірах, узгоджених з Депонентом або викупити майно, сплативши його вартість згідно з п.1.3 Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю майно в __________ денний термін з моменту підписання цього договору.

3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Виконавця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з моменту передачі майна на зберігання і до моменту повернення майна Депоненту. У випадку знищення або пошкодження майна, яке зберігається, або його частини, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.

4.2. У випадку відмови Виконавця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту пеню в розмірі 10% від вартості майна.

4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Депоненту пеню у розмірі 0,5% від вартості майна за кожний день затримки.

4.4. Якщо Виконавець в результаті зберігання майна зазнає збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент зобов’язаний відшкодувати Виконавцю ці збитки.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спірні питання, що виникають при виконанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спір вирішується в Господарському суді за місцем знаходження відповідача.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до ________________ р.

6.2. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.

6.3. Будь-які зміни в цей Договір не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.

6.4. Цей Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _________ р.

7.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити цей Договір за _____________ до його закінчення, даний Договір вважається пролонгованим на строк ____________ .

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Депонент                                                                                        Виконавець


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор хранения

Договор комиссии