ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР ОРЕНДИ

 НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

 

м. __________                                                                             ____________ року

Приватний підприємець ____________________________________________________, в подальшому Орендодавець, з однієї сторони,

та

Приватний підприємець ____________________________________________________,  в подальшому – Орендар, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендарю нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: _______________________________, та згідно з виконаним технічним розрахунком, складають ____/100 ідеальних часток зазначеного будинку (надалі – Приміщення) за плату на строк, встановлений цим договором.

1.2.        Приміщення надається в користування строком на 364 календарних дні з моменту підписання сторонами цього договору.

1.3.        Прилаштування приміщення під мету використання здійснюється за рахунок Орендаря.

1.4.        Приміщення за цим договором передається за актом приймання-передачі.

1.5.        Приміщення передається з метою використання його під ________________.

 

2. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

2.1.       Забезпечувати безперешкодне користування Орендарем Приміщенням.

2.2.       Не втручатися у господарську діяльність Орендаря.

 

3. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

3.1.       Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Орендарем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог  згідно діючого законодавства та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал, протягом робочого дня відповідно до розпорядку роботи Орендаря.

3.2.       Відмовитися від договору в разі прострочення сплати авансового внеску (в т.ч. її частини) понад 10 календарних днів.

3.3.       В разі несвоєчасного повернення Приміщень вимагати від Орендаря сплати пені в розмірі шестимісячної суми орендної плати, встановленої п. 6.1. цього договору за кожний місяць прострочення.

 

4. Обов’язки Орендаря:

4.1.       Вчасно, в повному обсязі, щомісячно сплачувати Орендодавцю орендну плату;

4.2.       Вчасно оплачувати комунальні та інші послуги на утримання Приміщення та прибудинкової території (водопостачання, каналізацію, електроенергію, послуги зв’язку, вивіз сміття та інше) згідно діючих розцінок та укладених договорів з відповідними підприємствами.

4.3.       Протягом 7 днів з моменту підписання цього договору, але в будь-якому разі не пізніше початку експлуатації приміщення, укласти від свого імені договори із відповідними підприємствами, організаціями та установами на надання послуг водопостачання, електропостачання, пожежну охорону, вивіз сміття, а  також інші комунальні послуги та послуги на утримання Приміщення і прибудинкової території.

4.4.       Утримувати об’єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання. В разі завдання шкоди третім особам Орендар несе відповідальність самостійно та за власний рахунок. У випадку накладення відповідальності на Орендодавця за збитки завдані з вини Орендаря він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю сплачені кошти в повному обсязі.

4.5.       Негайно повідомляти Орендодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

4.6.       Проводити ремонт інженерних комунікацій, які забезпечують роботу Приміщень.

4.7.       Приймати участь у спільних витратах по освітленню, благоустрою, реконструкції прилеглої території. Виконувати діючі та нормативні приписи органів влади (постанови, рішення, розпорядження, правила, інструкції та інше), які стосуються порядку та умов утримання споруд, інженерних мереж та прилеглої території.

4.8.       Не передавати в суборенду частин або все приміщення третім особам.

 

5. Права Орендаря

Орендар має право:

5.1.       Вимагати дострокового розірвання договору у встановленому порядку;

5.2.       Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні, що орендується;

5.3.       Обладнати та оформити Приміщення на власний розсуд, при цьому поточний (крім дрібного побутового) та капітальний ремонт може проводитись лише за письмової згоди Орендодавця;

5.4.       Позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом в приміщення в установленому законом порядку, не порушуючи прав третіх осіб;

5.5.       Установлювати замки на вхідні двері до Приміщення;

5.6.       При належному виконанні своїх обов’язків після спливу строку договору  має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк на тих же умовах;

5.7.       Установлювати сигналізацію та інші системи охорони, відповідно до чинного законодавства;

5.8.       Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

 

6. Орендна плата і порядок розрахунків

6.1.       Сума орендної плати в місяць по даному договору встановлюється в таких розмірах:

- перших три місяці – _________ грн. на місяць

-            надалі, в тому числі в разі пролонгації договору, - ____________ грн. на місяць, що еквівалентно - ________________ доларів США.

Податок на додану вартість не нараховується.

6.2.       Орендна плата нараховується з дня підписання сторонами цього договору і до дня повернення Орендарем Приміщень Орендодавцю по відповідному акту приймання-передачі, відповідно до п. 6.1. цього договору.

6.3.       Орендар здійснює оплату орендних платежів щомісячно до 1 числа поточного місяця готівкою або на розрахунковий рахунок Орендодавця в гривнях. Сума щомісячної плати вираховується шляхом множенням доларового еквівалента орендної плати (п. 6.1. цього Договору) на курс долара США до гривні, який встановлений Національним банком України (НБУ) на момент здійснення платежу.

6.4.       За ініціативою будь-якої із сторін розмір орендної плати, встановлений п. 6.1. цього Договору, може бути змінений після спливу ________ днів з моменту його укладення. Вимога щодо зміни розміру орендної плати може бути поставлена в будь-який момент після спливу зазначеного строку. В разі недосягнення згоди щодо розміру орендної плати цей договір може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін в односторонньому порядку.

6.5.       За несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день платежу.

6.6.       За несвоєчасне виконання Орендарем обов’язку, передбаченого п. 4.3. цього договору він сплачує Орендодавцю пеню в розмірі нарахованих платежів за ті послуги, на які не укладений договір.

6.7.       Сплата неустойки не звільняє Орендаря від виконання відповідного обов’язку та відшкодування завданих збитків.

6.8.       Амортизація Приміщення не обліковується та не нараховується відповідні відрахування.

 

7. Строк дії та умови зміни, розірвання договору оренди

7.1.       Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом 364 дні, а в частині взаємних розрахунків та відповідальності сторін до повного виконання умов цього договору.

7.2.       Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, крім випадків, установлених  п. 3.2. цього договору. Вони оформляються в письмовій формі і становлять невід'ємну частину цього договору.

7.3.       При відчуженні Орендодавцем Приміщень до нового власника переходять його права і обов’язки за цим договором

7.4.       Якщо Орендар допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.

7.5.       Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Орендарю.

7.6.       Цей договір припиняється у випадках:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі Приміщення;

розірвання або відмови від договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором;

достроково за взаємною  згодою сторін або за рішенням суду;

розірвання договору (в т.ч. відмови від договору) у випадках, передбачених чинним законодавством;

та в  інших  випадках,  прямо  передбачених  чинним законодавством України.

7.7.       В разі припинення цього договору Орендар зобов’язаний передати приміщення негайно, якщо інше не встановлено цим договором або імперативними нормами чинного законодавства.

7.8.        Орендар вважається належним чином повідомлений Орендодавцем з усіх питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Орендарю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Орендаря, зазначену в договорі або на адресу за якою розташоване Приміщення.

7.9.       В разі бажання Орендаря скористатися переважним правом на укладення договору оренди Приміщення на новий строк, він зобов’язаний повідомити про це Орендодавця в місячний строк до закінчення дії договору.

7.10.     Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.11.     До правовідносин, що витікають з цього договору не застосовується Закон України “Про оренду державного та комунального майна”.

7.12.     Договір складений в двох екземплярах по одному для кожної із сторін.

 

8. Реквізити та поштові адреси сторін.

Орендодавець:                                                                              Орендар:

 

 


  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Зачем нужен юрист, если можно скачать договор аренды в Интернете?

Договор аренды нежилого помещения (в пользу арендодателя)

Дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения

 

Наша практика:

Взыскание задолженности по договору аренды

Понуждение ФГИ Украины к пролонгации договора аренды