ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР

безоплатного користування майном

 

м.___________                                                                            __________ 2016 р.

 

____________________________________, який проживає за адресою: ______________ ________________________________ (далі – Наймодавець), з однієї сторони

та

_____________________________________________________ (надалі – Наймач) в особі _______________________________________________________________, який діє на підставі довіреності, з іншої сторони, уклали цей договір про наведене нижче:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1     Наймодавець передав в безоплатне тимчасове користування Наймачу, а останній зобов’язується повернути те саме майно.

1.2     Перелік майна, що передається в користування за цим договором, його вартість та кількість визначені в додатку № 1 (надалі – Майно).

 

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

2.1. Підписання договору засвідчує факт передачі Майна Наймодавцем Наймачу.

2.2. Передача майна в користування не тягне за  собою  виникнення  у Наймача права власності на це Майно.

2.3. У разі  припинення  цього  Договору  Майно  повертається  Наймодавцю. Майно вважається поверненим Наймодавцю з моменту підписання сторонами акта приймання-передачi.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Наймач зобов'язується:

3.1.1 Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення  та умов цього Договору.

3.1.2 Забезпечити  збереження Майна,    запобігати    його пошкодженню i псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

3.1.3 Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші  види  ремонтів Майна.

3.1.4 У разі припинення Договору  повернути  Наймодавцеві Майно  у  належному стані, не гіршому ніж на  момент  передачі  його  в  користування,  з  врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Наймодавцеві збитки  у  разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) Майна з вини Наймача.

3.2 Наймач має право:

3.2.1. Використовувати Майно відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

3.3  Орендодавець має право:

3.3.1 Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність  використання Майна, переданого в користування за цим Договором.

 

4. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1 Цей Договір укладено  на невизначений строк і кожна із сторін вправі відмовитися від договору в будь-який час, попередивши  про це в письмовій формі іншу сторону за один місяць.

4.2 Зміни i доповнення до цього Договору  допускаються  за взаємної  згоди  сторін.

4.3 Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

-  заяви однієї із сторін про припинення дії договору, поданої в порядку п. 5.1 Договору;

- банкрутства, ліквідації Наймача та в  інших  випадках,  прямо  передбачених  чинним

законодавством України;

- рішення суду.

4.4  Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4.5 Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен  з  яких має однакову юридичну силу.

 

5. ПІДПИСИ СТОРІН

 

         Наймодавець:                                             Від наймача:

  


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор аренды оборудования (типовой)

Договор аренды движимого имущества (с правом выкупа)