ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР № __

ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

            м. _________                                                                                                   "___" ___________ 20__ р.

        

Товариство з обмеженою відповідальністю “_________” (надалі іменується "Орендар") юридична адреса: ___________, код ЄДРПОУ _________, в особі засновника _____________, який діє на підставі протоколу загальних зборів засновників від _________ р. з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю “__________” (надалі – Орендодавець), код ЄДРПОУ _________, юридична адреса: ______________, в особі директора ___________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

     1. Орендодавець надає,  а орендар приймає в  строкове платне користування земельну ділянку для сільськогосподарських потреб, яка знаходиться за адресою: ________________________.

Об'єкт оренди

     2. В оренду  передається рілля загальною площею __________ га.

     3. На  земельній ділянці відсутні об'єкти нерухомого майна.

     4. Земельна ділянка передається в оренду без  нерухомого майна.

     5. Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  становить ________ гривень.

     6. Земельна  ділянка,  яка  передається  в  оренду,  не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

Строк дії договору

     7. Договір укладено на ______ років. 

     8. Після закінчення строку договору орендар має переважне  право  поновлення  його  на  новий строк. У цьому   разі   орендар  повинен  не  пізніше  ніж  за _____________ днів до закінчення строку  дії  договору  повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

     9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі:

__________________________________________________________________________________________

(розмір орендної плати: грошової - у гривнях із зазначенням  способів внесення; натуральної - перелік,

________________________________________________________________________________________

кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце,

_______________________________________________________________________________________

умови, порядок, строки поставки; відробіткової - види, обсяги, строки і місце надання послуг, види,

_______________________________________________________________________________________.

обсяги, строки і місце виконання робіт)

     10. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється без урахування індексів інфляції.

     11. Орендна плата вноситься щорічно до _____ числа ___________ місяця.

     12. Передача  продукції  та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

     13. Розмір орендної плати переглядається  на вимогу орендаря у разі:

     погіршення стану орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини орендаря, що підтверджено документами;

     в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі несплати орендних платежів орендар несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

Умови використання земельної ділянки

     15. Земельна     ділянка    передається    в    оренду    для сільськогосподарських потреб.

     16. Цільове призначення земельної ділянки - вирощування сільськогосподарської продукції.

     17. Умови збереження стану об'єкта оренди визначаються відповідно до чинного законодавства України та здійснюються на розсуд орендаря в межах повноважень орендодавця, визначених договорами оренди паїв, укладених із власниками земельної ділянки.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

     18. Передача  земельної   ділянки   в   оренду   здійснюється без розроблення проекту її відведення. План земельної ділянки, що передається в оренду, є невід’ємною частиною цього договору.

     20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у триденний строк після  державної  реєстрації  цього  договору  за актом приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

     21. Після   припинення   дії   договору   орендар   повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані,  не  гіршому  порівняно  з тим, у якому він одержав її в оренду.

     Орендодавець у    разі   погіршення   корисних   властивостей орендованої земельної ділянки,  пов'язаних із зміною її стану, має право  на відшкодування збитків у розмірі,  визначеному сторонами. Якщо  сторонами  не  досягнуто  згоди  про  розмір   відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

     22. Здійснені  орендарем  без  згоди  орендодавця  витрати на поліпшення   орендованої   земельної   ділянки,   які    неможливо відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій  ділянці,  не  підлягають відшкодуванню.

     23. Поліпшення стану земельної ділянки,  проведені  орендарем за письмовою згодою з       орендодавцем  землі, підлягають відшкодуванню.  Умови,  обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені  ним  поліпшення  стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

     24. Орендар має право на  відшкодування  збитків,  заподіяних унаслідок  невиконання орендодавцем зобов'язань,  передбачених цим договором.

     Збитками вважаються:

-          фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або  неналежним виконанням  умов  договору орендодавцем,  а також витрати,  які  орендар  здійснив   або   повинен   здійснити   для відновлення свого порушеного права;

-          доходи, які  орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

     25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

     26. На орендовану  земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження)  та інші права третіх осіб.

     27. Передача в оренду земельної ділянки не  є  підставою  для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

     28. Орендодавець має право вимагати від орендаря:

-          використання земельної   ділянки   за  цільовим  призначенням згідно з договором оренди;

-          дотримання екологічної    безпеки    землекористування     та збереження  родючості  ґрунтів,  додержання  державних стандартів, норм і правил,  у тому числі місцевих  правил  забудови  населених пунктів;

-          дотримання режиму  водоохоронних  зон,  прибережних  захисних смуг,  зон  санітарної  охорони,   санітарно-захисних   зон,   зон особливого  режиму використання земель та територій,  які особливо охороняються;

-          своєчасного внесення орендної плати.

     29. Обов'язки орендодавця:

-          передати в  користування  земельну  ділянку   у   стані,   що відповідає умовам договору оренди;

-          при передачі  земельної  ділянки   в   оренду   забезпечувати відповідно  до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

-          не вчиняти  дій,  які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

-          відшкодувати орендарю   капітальні   витрати,   пов'язані   з поліпшенням  стану  об'єкта  оренди,  яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

-          попередити орендаря  про  особливі  властивості  та  недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні  наслідки  для  довкілля  або  призвести  до погіршення стану самого об'єкта оренди.

     30. Права орендаря:

-          самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

-          за письмовою   згодою  орендодавця  зводити  в  установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

-          отримувати продукцію і доходи;

-          здійснювати в   установленому   законодавством   порядку   за письмовою  згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

     31. Обов'язки орендаря:

-          приступати до  використання  земельної  ділянки   в   строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

-          виконувати встановлені   щодо   об'єкта   оренди    обмеження (обтяження)  в обсязі,  передбаченому законом або договором оренди землі;

-          дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та     іншого    природоохоронного    призначення,    оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

Ризик випадкового знищення або пошкодження

об'єкта оренди чи його частини

     32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендодавець.

Страхування об'єкта оренди

     33. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню.

Зміна умов договору і припинення його дії

     36. Зміна умов договору здійснюється  у  письмовій  формі  за взаємною згодою сторін.

     У разі  недосягнення  згоди  щодо  зміни  умов  договору спір розв'язується у судовому порядку.

     37. Дія договору припиняється у разі:

-          закінчення строку, на який його було укладено;

-          придбання орендарем земельної ділянки у власність;

-          викупу земельної   ділянки   для   суспільних   потреб    або примусового  відчуження  земельної  ділянки  з  мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

-          ліквідації юридичної особи-орендаря.

     Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.

     38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

-          взаємною згодою сторін;

-          рішенням суду   на   вимогу   однієї  із  сторін  у  наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення,  пошкодження орендованої земельної ділянки,  яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

     39. Розірвання   договору   оренди  землі  в  односторонньому порядку не допускається.

     40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи,  а  також  реорганізація  юридичної   особи-орендаря є підставою  для зміни умов або розірвання договору відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

     41. За невиконання або неналежне виконання  договору  сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

     42. Сторона,  яка  порушила  зобов'язання,  звільняється  від відповідальності,  якщо вона доведе,  що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

     43. Цей  договір  набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

     Цей договір укладено у трьох примірниках,  що мають  однакову юридичну силу,  один з яких знаходиться в орендодавця,  другий – в орендаря,  третій - в органі, який провів його державну реєстрацію - _____________ .

     Невід'ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

акт приймання-передачі об'єкта оренди.

Підписи сторін

Орендодавець                                                                                       Орендар

________________________________                                                ________________________________

МП                                                                                                         МП

Договір зареєстрований у ___________________________________________________________________,

                                            (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)

про що   у   Державному   реєстрі   земель   вчинено   запис   від "___" ____________ 20__ р. за N ____

МП         ________    _______________________________________________________________

                (підпис)     (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)                

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор аренды придомовой территоррии

Договор аренды дома