ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


ДОГОВІР НАЙМУ

  ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

  

м. ___________                                                                                                      «___» _______ 20___ року

 

_______________________________________________________________, в подальшому Орендодавець, з однієї сторони, та ______________________________________в подальшому – Орендар, в особі _______________________________________________________, який діє на підставі _______________________________________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

1.Предмет договору

1.1. За цим договором Орендодавець зобов’язується передати Орендарю житлові приміщення, які розташовані за адресою:

_________________________________________________________________________________ (надалі – Приміщення) за плату на строк встановлений цим договором.

1.2.       Приміщення надається в користування строком на 364 дні з моменту підписання сторонами цього договору.

1.3.       Приміщення передається в користування наступним особам:

-         __________________________________________________________________

-         __________________________________________________________________

-         __________________________________________________________________

-         __________________________________________________________________

-         __________________________________________________________________

-         __________________________________________________________________

 

2.Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:

2.1.Протягом _______________ днів, з моменту підписання цього договору, передати Орендарю Приміщення, в т.ч. ключі.

2.2.Забезпечувати безперешкодне користування Орендарем Приміщенням на умовах цього договору.

 

3.Права Орендодавця

Орендодавець має право:

3.1.Здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Орендарем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог згідно діючого законодавства та умов виконання договору не частіше, ніж два рази на квартал в узгоджений з Орендарем час

 

4.Обов’язки Орендаря

4.1.Вчасно оплачувати послуги за користування телефонним зв’язком згідно виставлених рахунків.

4.2.Вчасно сплачувати комунальні платежі відповідно виставлених рахунків.

4.3.Утримувати Приміщення у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання. В разі завдання шкоди третім особам Орендар несе відповідальність самостійно та за власний рахунок. У випадку накладення відповідальності на Орендодавця за збитки завдані з вини Орендаря він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю сплачені кошти в повному обсязі.

4.4.Негайно повідомляти Орендодавця про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

4.5.Не передавати в суборенду частин або все приміщення третім особам.

4.6.Не вселяти у Приміщення інших осіб, ніж ті, що перераховані в п. 1.3. цього договору, якщо на це не має попередньої письмової згоди Орендодавця.

 

5.Права Орендаря

Орендар має право:

5.1.Вимагати дострокового розірвання договору у встановленому порядку.

5.2.Вселяти інших осіб при наявності письмової згоди Орендодавця.

5.3.Користуватися системами комунікацій, які знаходяться в Приміщенні.

5.4.При належному виконанні своїх обов’язків, після спливу строку договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди на новий строк.

5.5.Залишити за собою проведені поліпшення Приміщень, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від Приміщень без завдання йому шкоди.

 

6.Орендна плата і порядок розрахунків

6.1.Сума орендної плати в місяць по даному договору встановлюється по узгодженню сторін в розмірі_________________________- грн., що еквівалентно __________ доларів США.

6.2.Сума щомісячної плати вираховується шляхом множенням доларового еквівалента орендної плати (п. 6.1. цього Договору) на курс долара США до гривні, який встановлений Національним банком України (НБУ), на момент здійснення платежу.

6.3.Орендна плата нараховується з моменту підписання цього договору і до дня повернення Орендарем Приміщень Орендодавцю.

6.4. При підписанні цього договору Орендар сплачує авансом розмір орендної плати за весь строк його дії, про що Орендодавець зобов’язаний видати розписку.

6.5.За несвоєчасну оплату платежів, передбачених п. 4.2. цього договору, Орендар сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення та відшкодовує збитки в повному обсязі.

 

7.Строк дії та умови зміни, розірвання договору оренди

7.1.Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє протягом року, а в частині взаємних розрахунків до повного виконання умов цього договору.

7.2.Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін, які повинні оформлятися в письмовій формі, і становлять невід'ємну частину цього договору.

7.3.Якщо Орендар допустив погіршення стану Приміщення або його загибель, він зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель Приміщення сталися не з його вини.

7.4.Вартість поліпшень Приміщень, які не можуть бути відокремлені від Приміщень без нанесення їм шкоди, не відшкодовуються Орендарю.

7.5.Цей договір припиняється у випадках:

закінчення строку, на який його було укладено;

загибелі Приміщення;

достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

припинення Орендаря;

розірвання договору (в т.ч. відмови від договору) у випадках, передбачених чинним законодавством;

ліквідації відділення Орендаря для функціонування якого орендувалось Приміщення;

та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

7.6. Цей договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої сторони із обов’язковим письмовим повідомленням іншої сторони за два місяці до моменту припинення.

7.7.В разі припинення цього договору Орендар зобов’язаний передати приміщення негайно, якщо інше не встановлено цим договором або імперативними нормами чинного законодавства.

7.8. Орендар вважається належним чином повідомлений Орендодавцем з усіх питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Орендарю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Орендаря, зазначену в договорі або на адресу, за якою розташоване Приміщення.

7.9.Взаємовідносини сторін, неврегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

7.10.   Договір складений в двох екземплярах по одному для кожної із сторін.

 

8.Реквізити та поштові адреси сторін.

 Орендар:

Орендодавець:

 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

 

Читайте также:

Договор аренды дома

Акт приема-передачи помещения