ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 Это образец устава ООО, разработанный Кабинетом Министров Украины (Модельный устав 2019).

 Вы можете заказать у нас разработку устава специально для Вас. Заинтересовались? Свяжитесь с нами. 

 

Статут розроблений у 2019 році на підставі
нового Закону України "Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

 МОДЕЛЬНИЙ СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

 Загальні положення

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього модельного статуту (далі – Статут). 
2. Найменуванням Товариства є найменування, яке визначено у встановленому порядку засновниками (учасниками) Товариства та внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР). 
3. Скорочене найменування Товариства:
3.1. відсутнє.
3.2. визначено в установленому порядку засновниками (учасниками) Товариства та внесено до ЄДР*.
4. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з наступним його розподілом між учасниками Товариства.
5. Предмет діяльності Товариства, його місцезнаходження, склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів визначається відповідним рішенням засновників (учасників) Товариства.
6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Статутний капітал та вклади учасників Товариства

7. Кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом:
7.1. одного місяця з дати державної реєстрації Товариства;
7.2. трьох місяців з дати державної реєстрації Товариства
7.3. шести місяців з дати державної реєстрації Товариства*;
7.4. одного року з дати державної реєстрації Товариства.
8. Якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган Товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості становить:
8.1. десять днів;
8.2. двадцять днів;
8.3. тридцять днів;
8.4. період в межах 30 днів, встановлений виконавчим органом Товариства*.
9. Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.
10.Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу:
10.1. пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства*;
10.2. пропорційно до його частки у статутному капіталі Товариства, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів.
11. Треті особи та учасники Товариства можуть зробити додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів:
11.1 після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права;
11.2 після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права, лише якщо це передбачено рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів*.
12. З метою реалізації свого переважного права учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом:
12.1. трьох місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;
12.2. шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів;
12.3. строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів*.
13. Треті особи та учасники Товариства можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців після спливу строку, визначеного у пункті 12 Статуту, якщо рішенням загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів не встановлено менший строк.
14. Якщо всі учасники Товариства до прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів відмовилися від реалізації переважного права на внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства, треті особи можуть вносити додаткові вклади протягом шести місяців з дня прийняття рішення загальних зборів учасників про залучення додаткових вкладів, якщо інший строк не встановлено таким рішенням.
15. Учасник Товариства:
15.1. не має переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі;
15.2. має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі*.
15.2.1. Якщо кілька учасників Товариства мають намір скористатися переважним правом, вони придбавають частку (частину частки):
15.2.1.1. пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства*;
15.2.1.2. пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства, якщо інше не погоджено всіма учасниками Товариства.
15.2.2. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третім особам, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.
15.2.3. Учасник Товариства, який отримав повідомлення іншого учасника про намір продати частку (її частину), має право повідомити про свій намір скористатися переважним правом або про відмову від його реалізації протягом:
15.2.3.1. десяти днів з дати отримання повідомлення;
15.2.3.2. двадцяти днів з дати отримання повідомлення;
15.2.3.3. тридцяти днів з дати отримання повідомлення*.
15.2.4. Якщо жоден з учасників Товариства протягом визначеного Статутом строку не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
16. Надання частки (її частини) в заставу допускається:
16.1. лише за згодою інших учасників Товариства*;
16.2. без згоди інших учасників Товариства.

Порядок вступу до Товариства та виходу з нього

17. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання (набуття) третьою особою частки (її частини) у статутному капіталі Товариства або у порядку спадкування (правонаступництва).
18. Для виходу з Товариства учасник подає відповідну заяву у порядку, визначеному законодавством.
19. Рішення щодо надання згоди на вихід з Товариства учасника, частка якого у статутному капіталі становить 50 або більше відсотків, або про відмову у її наданні приймається іншими учасниками протягом:
19.1. одного місяця з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства*;
19.2. п'ятнадцяти днів з дня подання учасником заяви про намір вийти з Товариства.
20. Товариство зобов'язано виплатити колишньому учаснику Товариства вартість його частки протягом:
20.1. трьох місяців з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника;
20.2. одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника*;
20.3. одного місяця з дня отримання Товариством заяви колишнього учасника про виплату вартості частки, що містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку) та реквізити, необхідні для її здійснення.

Дивіденди

21. Дивіденди виплачуються за:
21.1. будь-який період, що є кратним кварталу*;
21.2. календарний рік;
21.3 будь-який період, визначений рішенням загальних зборів учасників.
22. Виплата дивідендів здійснюється протягом:
22.1. шести місяців з дня прийняття рішення про їх виплату*;
22.2. двох місяців з дня прийняття рішення про їх виплату;
22.3. одного місяця з дня отримання Товариством заяви учасника про виплату дивідендів, що подається після прийняття рішення про виплату дивідендів та містить інформацію про спосіб виплати (готівкою або шляхом безготівкового розрахунку), а також реквізити, необхідні для її здійснення.

Органи управління Товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень

23.Вищим органом Товариства є загальні збори учасників.
24.Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
25.Учасники, які у випадку, визначеному законом або Статутом, направили Товариству вимогу про скликання загальних зборів учасників, мають право самостійно скликати загальні збори учасників, якщо вони не отримали повідомлення про скликання загальних зборів учасників протягом:
25.1. десяти днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів*;
25.2. десяти днів з дня, коли Товариство отримало вимогу про скликання загальних зборів;
25.3. тридцяти днів з дня, коли Товариство отримало вимогу про скликання загальних зборів.
26.Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства про загальні збори учасників не менше ніж за:
26.1. п'ятнадцять днів до запланованої дати їх проведення;
26.2. тридцять днів до запланованої дати їх проведення*;
26.3. сорок п'ять днів до запланованої дати їх проведення.
27.Повідомлення про загальні збори учасників надсилається:
27.1. поштовим відправленням з описом вкладення*;
27.2. поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;
27.3. рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;
27.4. електронною поштою з накладенням на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;
28.Виконавчий орган Товариства зобов’язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за:
28.1. п'ять днів до запланованої дати загальних зборів учасників;
28.2. десять днів до запланованої дати загальних зборів учасників*;
28.3. п'ятнадцять днів до запланованої дати загальних зборів учасників.
29.Виконавчий орган Товариства забезпечує учаснику Товариства або його представникові можливість ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників:
29.1. за місцезнаходженням Товариства у робочий час*;
29.2. шляхом направлення електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою;
29.3. за місцезнаходженням Товариства у робочий час або, за вибором учасника, шляхом направлення електронних (сканованих) копій документів та інформації електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою.
30.Рішення загальних зборів учасників шляхом опитування:
30.1. не може бути прийнято;
30.2. може бути прийнято*.
30.2.1. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення з питань:
30.2.1.1. визначених законом*;
30.2.1.2. визначених законом, а також щодо:
30.2.1.2.1. переходу Товариства зі Статуту на діяльність на підставі власного статуту;
30.2.1.2.2. зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство;
30.2.1.2.3. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину).
30.2.2. Ініціатором проведення опитування може бути:
30.2.2.1. будь-який учасник Товариства;
30.2.2.2. будь-який учасник або виконавчий орган Товариства*.
30.2.3. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). Надсилання запиту електронною поштою за наданою учасником Товариства адресою:
30.2.3.1. не допускається.
30.2.3.2. допускається за умови накладення на запит кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*.
30.2.4. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом:
30.2.4.1. десяти днів з дня отримання запиту;
30.2.4.2. п'ятнадцяти днів з дня отримання запиту*;
30.2.4.3. двадцяти днів з дня отримання запиту.
30.2.5. Якщо до спливу вказаного строку учасник Товариства не надав відповіді, вважається, що він не згоден із запропонованим рішенням.
30.2.6. Використання електронної пошти для надсилання учасником повідомлення про згоду із запропонованим рішенням:
30.2.6.1. допускається за умови накладення на повідомлення кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання*;
30.2.6.2. не допускається.
30.2.7. Справжність підпису учасника Товариства на рішенні, прийнятому шляхом опитування:
30.2.7.1. підлягає нотаріальному засвідченню;
30.2.7.2. не підлягає нотаріальному засвідченню*.
30.2.8. Датою рішення, прийнятого шляхом опитування, вважається:
30.2.8.1. останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору опитування*;
30.2.8.2. день отримання ініціатором опитування відповідей від усіх учасників Товариства.
31.До компетенції загальних зборів учасників належать питання:
31.1. визначені законом;
31.2. визначені законом, а також питання щодо*:
31.2.1. зміни найменування Товариства*;
31.2.2. зміни місцезнаходження Товариства*;
31.2.3. утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них*;
31.2.4. призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначення умов оплати їх праці*;
31.2.5. створення (заснування) Товариством інших юридичних осіб, а також придбання або відчуження Товариством частки у статутному капіталі інших юридичних осіб, прийняття рішення про припинення юридичних осіб, в яких Товариство бере участь*;
31.2.6. голосування Товариством (за чи проти) під час прийняття рішень вищим органом управління юридичної особи, в якій Товариство бере участь;
31.2.7. погодження умов колективного договору Товариства.
32. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі тих, що віднесено до компетенції інших органів Товариства.
33.Рішення загальних зборів учасників приймаються щодо:
33.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства:
33.1.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.1.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.1.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.1.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.2. переходу Товариства зі Статуту на діяльність на підставі власного статуту:
якщо редакція Статуту, на підставі якої діє Товариство, або проект власного статуту містить положення, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, – одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
33.2.1 більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.2.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.2.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.2.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.3. зміни редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство:
якщо зміна стосується положень, які відповідно до закону можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства, – одностайно всіма учасниками Товариства, в інших випадках:
33.3.1 більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.3.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.3.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.3.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.4. зміни розміру статутного капіталу Товариства:
33.4.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.4.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.4.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.4.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.5. обрання та припинення повноважень (звільнення) одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства, притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності:
33.5.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.5.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.5.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.5.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.6. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства:
33.6.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.6.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.6.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.6.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.7. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період:
33.7.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.7.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.7.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.7.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.8. розподілу чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів:
33.8.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.8.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.8.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.8.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.9. виділу, злиття, поділу, приєднання, ліквідації та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства:33.9.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.9.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.9.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.9.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання; 
33.10. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а також правочину, щодо якого є заінтересованість (якщо Статутом визначено порядок погодження такого правочину):
33.10.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.10.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.10.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.10.4. одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.11. інших питань, віднесених законом або Статутом до компетенції загальних зборів учасників, крім тих, для яких законом прямо визначено кількість голосів учасників, необхідну для прийняття рішення:
33.11.1. більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання*;
33.11.2. двома третинами голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання;
33.11.3. трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з цього питання.
34.Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.
35.До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до закону або Статуту належать до компетенції загальних зборів учасників або інших органів Товариства.
36.Виконавчий орган Товариства є:
36.1. одноосібним*;
36.1.1. Назвою одноосібного виконавчого органу є:
36.1.1.1. "директор"*;
36.1.1.2. "генеральний директор";
36.1.1.3. "голова".
36.1.2. Одноосібний виконавчий орган Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
36.2. колегіальним.
36.2.1. Назвою колегіального виконавчого органу є:
36.2.1.1. "дирекція"*;
36.2.1.2. "правління".
36.2.2. Назвою голови колегіального виконавчого органу є:
36.2.2.1. "генеральний директор"*;
36.2.2.2. "голова правління".
36.2.3. Кількість членів колегіального виконавчого органу, з врахуванням його голови, становить:
36.2.3.1. дві особи;
36.2.3.2. три особи*;
36.2.3.3. чотири особи.
36.2.4. Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням:
36.2.4.1. окремо щодо кожного кандидата*;
36.2.4.2. окремо щодо кандидата на посаду голови та за список кандидатів на посади членів колегіального виконавчого органу;
36.2.4.3. за список кандидатів на посади голови та членів колегіального виконавчого органу.
36.2.5. Голова колегіального виконавчого органу Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності.
36.2.6. Для прийняття рішень з питань, які належать до компетенції виконавчого органу Товариства, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.
36.2.7. Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. У разі рівності голосів членів колегіального виконавчого органу голос голови є вирішальним.
37.У разі смерті особи, яка обіймає посаду одноосібного виконавчого органу або голови колегіального виконавчого органу Товариства, виконувачем обов'язків до обрання у встановленому порядку іншої особи автоматично стає відповідний заступник, а у разі коли така посада відсутня або вакантна – головний бухгалтер Товариства.
38.Особа, яка обіймає посаду одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу Товариства, зобов'язана діяти добросовісно, розумно, в інтересах Товариства та належним чином виконувати свої обов'язки, визначені законодавством, Статутом або відповідним договором.

Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

39.Значними правочинами Товариства є правочини:
39.1. визначені законом;
39.2. визначені законом, а також ті, предметом яких є*:
39.2.1. дарування Товариством майна, робіт або послуг*;
39.2.2. надання Товариством майна у заставу*;
39.2.3. забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язання третьою особою*;
39.2.4. купівля-продаж об'єкта нерухомого майна;
39.2.5. купівля-продаж транспортного засобу;
39.2.6. випуск (емісія) Товариством або купівля-продаж цінних паперів;
39.2.7. продаж Товариством знаку для товарів і послуг;
39.2.8. надання Товариством об'єкта нерухомого майна або транспортного засобу у користування на строк більше 3 років;
39.2.9. отримання Товариством кредиту або позики, крім випадків, коли відповідна сума на день укладення правочину не перевищує еквіваленту 10 місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.10. надання Товариством позики, крім випадків, коли позичальником є працівник Товариства, а відповідна сума на день укладення правочину не перевищує 10 місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.11. передання виключних прав на вчинення правочинів від імені Товариства, чи будь-яких інших виключних майнових прав Товариства;
39.2.12. зобов'язання, сума яких на день укладення відповідного правочину перевищує:
39.2.12.1. десять місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.12.2. двадцять місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.12.3. тридцять місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.12.4. п'ятдесят місячних мінімальних заробітних плат;
39.2.12.5. сто місячних мінімальних заробітних плат.
40.Правочин, за яким вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу:
40.1. якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному Статутом критерію значного правочину Товариства, вважається схваленим Товариством одночасно із його переходом на діяльність на підставі Статуту та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення*;
40.2. потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників щодо надання згоди на його вчинення.
41.Правочинами, щодо яких є заінтересованість, є правочини:
41.1. визначені законом*;
41.2. визначені законом, а також правочини, які укладаються Товариством з будь-ким із таких осіб (або на їх користь):
41.2.1. учасником Товариства або його афілійованими особами;
41.2.2. учасником Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 5 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами;
41.2.3. учасником Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить не менше 10 відсотків статутного капіталу Товариства, або його афілійованими особами.
42.Порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, Статутом:
42.1. не визначається*;
42.2. визначається.
Особа, яка має намір укласти з Товариством правочин, що згідно зі Статутом належить до правочинів із заінтересованістю, зобов'язана повідомити Товариство про свою заінтересованість. Якщо умови, запропоновані особою, яка має намір укласти з Товариством правочин із заінтересованістю, не є явно невигідними для Товариства, виконавчий орган Товариства протягом 20 днів з дня отримання відповідного повідомлення про заінтересованість забезпечує у порядку, визначеному законом та Статутом, прийняття загальними зборами учасників рішення про надання або про відмову у наданні згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Виконавчий орган Товариства має право укласти правочин із заінтересованістю лише після прийняття загальними зборами учасників рішення про надання згоди на його вчинення.

Прикінцеві положення

43.Витрати, пов'язані з проведенням на вимогу учасника (учасників) аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на:
43.1. учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит*;
43.2. Товариство.
44.Товариство зобов’язано зберігати документи, визначені законом.
45.Питання, не врегульовані Статутом, вирішуються відповідно до законодавства України.
46.Товариство має право у будь-який час змінити редакцію Статуту, на підставі якої діє, обравши інше альтернативне положення з числа тих, що передбачені Кабінетом Міністрів України.
47.У разі прийняття загальними зборами учасників рішення про зміну редакції Статуту, на підставі якої діє Товариство, положення нової редакції Статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін.

______________

Примітка

1. З-поміж підпунктів першого порядку (наприклад, 3.1. і 3.2.) дозволяється обирати лише один, крім підпунктів 33.1 – 33.11, які зазначаються в обов'язковому порядку.
2. Підпункти другого порядку (наприклад, 15.2.1) зазначаються в обов'язковому порядку у разі вибору відповідного підпункту першого порядку (наприклад, 15.2), крім підпунктів 33.1.1. – 33.11.3., щодо яких діє правило про можливість вибору лише одного підпункту в межах кожного підпункту другого порядку, та підпунктів 30.2.1 – 30.2.7., 39.2.1 – 39.2.12, з-поміж яких дозволяється обрати один, декілька чи всі підпункти.
3. З-поміж підпунктів третього порядку (наприклад, 15.2.1.1. і 15.2.1.2) дозволяється обрати лише один.
4. З-поміж підпунктів 30.2.1.2.1 – 30.2.1.2.3 дозволяється обрати один, декілька чи всі підпункти.
5. Підпункти із символом "*" позначають рекомендовані Кабінетом Міністрів України варіанти вибору та застосовуються для формування редакції Статуту "за замовчуванням". При цьому підпункти із символом "*", які є складовою іншого підпункту, не позначеного цим символом, використовуються для формування за каскадним принципом редакції відповідної частини Статуту "за замовчуванням".

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

Обязательные условия устава ООО в Украине (на укр. языке)

Регистрация OOO

Зачем нужен юрист, если можно скачать договор аренды в интернете?

Юридическая помощь в г. Черновцы