УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..  

 


ДОГОВІР №___

суборенди нежитлових приміщень

м. ________                                                                                          “___” ______________ 202__ року

Приватний підприємець ___________________________ (надалі – Орендар), з однієї сторони, та Приватний підприємець ____________________________ (надалі – Суборендар), з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   В порядку та на умовах, визначених Договором, Орендар зобов’язується передати Суборендареві, а Суборендар зобов’язується прийняти у тимчасове платне користування (оренду) приміщення, визначене у Договорі, за плату та на обумовлений строк для здійснення господарської діяльності.

1.2.   Приміщення, яке передається в оренду за Договором, знаходиться за адресою: __________________________________, має загальну площу ____ кв.м (надалі – Приміщення).

1.3.   Вартість Приміщення із урахуванням індексації становить ________________ грн. без ПДВ.

1.4.   Приміщення надається Суборендареві для використання його у господарській діяльності Суборендаря.

 

2.ОРЕНДНА ПЛАТА

2.1. За користування Приміщенням Суборендар зобов’язується сплачувати Орендареві орендну плату з урахуванням її індексації в наступному розмірі:

-   за перших три місяці користування Приміщеннями  __________ грн., що еквівалентно ____ доларів США за 1 м. кв. загальної площі за календарний місяць. Загальна сума орендної плати за користування Приміщенням протягом такого календарного місяця еквівалентна _____________ доларів США.

-   за наступні три місяці (з четвертого по шостий) - __________ грн., що еквівалентно ____ доларів США за 1 м. кв. загальної площі за календарний місяць. Загальна сума орендної плати за користування Приміщенням протягом такого календарного місяця еквівалентна _____________ доларів США;

-   в подальшому до закінчення дії договору - __________ грн., що еквівалентно ____ доларів США за 1 м. кв. загальної площі за календарний місяць. Загальна сума орендної плати за користування Приміщенням протягом такого календарного місяця еквівалентна _____________ доларів США.

2.2. Суборендар зобов’язаний сплачувати Орендарю орендну плату авансовими платежами до 1 числа поточного місяця.

2.3. Орендна плата нараховується з дня підписання сторонами акту приймання-передачі Приміщень від Орендаря до Суборендаря і до дня повернення Суборендарем Приміщень Орендарю по відповідному акту приймання-передачі.

2.4. Оплата комунальних платежів та інших послуг на утримання Приміщення та прибудинкової території не входить до розрахунку орендної плати та оплачується Суборендарем згідно тарифів/діючих розцінок та у відповідності до укладених договорів з комунальними організаціями. Показники лічильників на момент передачі приміщення Орендарем Суборендарю та навпаки відображаються сторонами в актах приймання-передачі Приміщення.

2.5. Суборендар самостійно перераховує орендну плату в повному обсязі на рахунок Орендаря __________________________________________ або готівкою у відповідності до норм готівкового обігу, встановленого чинним законодавством.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

3.1. Орендар має право здійснювати перевірку стану Приміщення та інженерних мереж на предмет їх цільового використання та додержання Суборендарем правил протипожежної безпеки, санітарних норм та інших вимог згідно діючого законодавства та умов виконання договору.

3.2. Орендар зобов’язаний:

3.2.1. не перешкоджати Суборендарю користуватися Приміщенням на умовах цього договору.

3.2.2. не втручатися у господарську діяльність Суборендаря.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  СУБОРЕНДАРЯ

4.1. Суборендар має право:

4.1.1. переобладнати та оформити Приміщення для використання за цільовим призначенням, із додержанням п.п. 4.1.4, 4.2.5  Договору;

4.1.2. міняти замки вхідних дверей та внутрішніх приміщень;

4.1.3. установлювати сигналізацію та інші системи охорони Приміщення;

4.1.4. позначати своє місцезнаходження в Приміщенні шляхом розміщення відповідних вивісок, табличок та рекламних стендів (надалі – рекламні конструкції) при вході в Приміщення та на території земельної ділянки, що прилягає до Приміщення, в установленому законом порядку, не порушуючи прав третіх осіб. Рекламні конструкції при монтажу або демонтажу не повинні призводити до істотного пошкодження стану Приміщення. Перед їх встановленням Суборендар зобов’язаний письмово погодити ескіз такої конструкції із Орендарем.

4.2. Суборендар зобов’язаний:

4.2.1. вчасно, в повному обсязі, сплачувати Орендарю орендну плату у відповідності до умов Договору;

4.2.2. В двотижневий строк з моменту підписання цього договору Суборендар зобов’язаний переукласти від свого імені укласти договори із комунальними організаціями про надання комунальних та інших послуг на утримання приміщення та прибудинкової території (водопостачання, каналізацію, електроенергію, опалення, послуги зв’язку та інше).

4.2.3. вчасно оплачувати комунальні та інші послуги на утримання приміщення та прибудинкової території (водопостачання, каналізацію, електроенергію, опалення, послуги зв’язку та інше) згідно діючих розцінок та укладених договорів з комунальними організаціями.

4.2.4. утримувати об’єкт оренди у відповідності до санітарно-технічних норм і вимог, правил протипожежної безпеки та правил експлуатації приміщень, інженерного обладнання. В разі завдання шкоди третім особам Суборендар несе відповідальність самостійно та за власний рахунок. У випадку накладення відповідальності на Орендаря за збитки завдані з вини Суборендаря, він зобов’язаний відшкодувати Орендарю сплачені кошти в повному обсязі.

4.2.5. негайно повідомляти Орендаря про факти псування, аварії чи руйнування інженерних комунікацій, Приміщень або будівлі, в якій знаходяться Приміщення.

4.2.6. проводити капітальний ремонт, реконструкцію (пристосування приміщень до своїх потреб), перебудову та перепланування за власний рахунок з власної ініціативи згідно з проектною документацією, погодженою в установленому порядку, тільки з письмової згоди Орендаря. При цьому, понесені Суборендарем витрати Орендарем не відшкодовуються.

4.2.7. проводити ремонт інженерних комунікацій, які забезпечують роботу Приміщень.

4.2.8. приймати участь у спільних витратах по освітленню, благоустрою, реконструкції прилеглої території. Виконувати діючі та нормативні приписи органів влади (постанови, рішення, розпорядження, правила, інструкції та інше), які стосуються порядку та умов утримання споруд, інженерних мереж та прилеглої території.

4.2.9. не передавати в суборенду частини або все Приміщення третім особам;

4.2.10 ліквідувати наслідки аварій, що сталися з його вини та відшкодувати завдані цим збитки;

4.2.11. Протягом трьох календарних днів з моменту підписання цього договору застрахувати Приміщення на користь Орендаря на суму його вартості, зазначеної у п. 1.3. цього Договору, від наступних ризиків: пожежа, стихійне лихо, аварії комунікаційних мереж, протиправні дії третіх осіб.

4.2.12. повернути приміщення Орендареві не пізніше дня припинення дії Договору у стані, в якому Приміщення було одержане, з урахуванням нормального фізичного зносу.

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДАРЮ

5.1. Передача Орендарем та прийняття Суборендарем Приміщення в оренду здійснюється за актом приймання-передачі Приміщення. Суборендар повертає приміщення аналогічно порядку, встановленого для передачі Приміщення Суборендарю за цим Договором.

5.2. Обов'язок по  складанню  акта приймання-передачі покладається  на сторону, яка передає Приміщення іншій стороні Договору.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

6.2. За несвоєчасне внесення орендної плати Суборендар сплачує Орендарю пеню в розмірі ___ відсотків, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на момент нарахування пені, від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день платежу.

6.3. За несвоєчасне звільнення Приміщення в разі припинення Договору Суборендар сплачує Орендарю пеню в порядку, встановленому частиною другою статті 785 Цивільного кодексу України. Сплата пені не звільняє Суборендаря від обов’язку сплачувати орендні платежі до моменту фактичного звільнення Приміщення.

6.4. За несвоєчасну сплату комунальних платежів та інших платежів, зазначених у п. 2.4. Договору, що надані за час користування Суборендарем Приміщеннями, і за які Орендар є зобов’язаним перед третіми особами, Суборендар сплачує Орендарю пеню в розмірі ___ відсотків, але не більше подвійної облікової ставки Національного Банку України, яка діяла на момент нарахування пені, від несплаченої суми за кожний день прострочення, включаючи день платежу.

6.5. Сплата пені не звільняє сторони від виконання покладених на них Договором та чинним законодавством обов’язків.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1.   Цей договір набирає чинності з моменту передачі приміщення Орендарем Суборендарю та діє протягом ___________________________________________, а в частині взаємних розрахунків та відповідальності сторін до повного виконання умов цього договору.

7.2.   Після підписання Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що регулюють відносини, які є предметом цього договору, втрачають чинність.

7.3.   Зміни та доповнення до цього договору можуть мати місце за згодою сторін та оформляються додатковою угодою до цього Договору.

7.4.   Цей Договорів може бути припинений відповідно до чинного законодавства та його умов.

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. До форс-мажорних обставин належать: обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру такі як: війна, повінь, землетрус, що виникли після укладення цього Договору та які Сторони не могли передбачити або запобігти їм вжитими заходами, якщо ці обставини зробили неможливим  виконання або належне виконання ними своїх зобов’язань за даним Договором.

У цьому випадку термін виконання зобов’язань за цим Договором змінюється за взаємною згодою, про що сторони укладають Додаткову угоду до цього Договору.

8.2. У разі виникнення зазначених у п. 8.1. Договору обставин сторони протягом п’яти календарних днів письмово повідомляють одна одну про наявність цих обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо сторони без поважних причин не сповістили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати змін строків виконання умов цього Договору.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають понад один місяць, то Сторони можуть прийняти рішення про заміну строків виконання умов цього Договору або про його припинення, про що укладається додаткова угода.

 

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПОШТОВІ АДРЕСИ СТОРІН

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу. 

 

Читайте также:

Орендна плата під час карантину? Як це працює?

Договір оренди грузового автомобіля

Договір прокату скутера