ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


Договір про наміри

 №______________________

м. ____________                                             «__»________ 2016 р.

____________, в особі _______, що діє на підставі _____ надалі – «Продавець», з однієї сторони та ____________, в особі __________, що діє на підставі _______________, надалі – «Покупець», з другої сторони, разом далі – «Сторони», уклали даний договір, далі – «Договір», про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Згідно даного Договору Продавець зобов'язується продати Покупцеві, а Покупець придбати у Продавця протягом ____ календарних днів з моменту підписання даного Договору _________________ (далі – «Товар»), згідно умов даного Договору.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Продавець зобов'язаний:

2.1.1. Протягом строку, вказаного у п. 1.1. Договору, на пропозицію Покупця укласти з ним Договір купівлі-продажу.

2.2. Покупець зобов'язаний:

2.2.1. Надіслати Продавцю письмову пропозицію укласти Договір купівлі-продажу та  проект такого Договору.

2.3. Продавець має право:

2.3.1. Відмовитися від підписання Договору купівлі-продажу, якщо він не відповідає істотним умовам, визначеним в Додатку №1, який є невід’ємною частиною цього Договору. Обґрунтована письмова відмова має бути надіслана Покупцеві протягом трьох робочих днів з моменту отримання пропозиції від Покупця про підписання  Договору купівлі-продажу. В протилежному випадку Продавець буде вважатися таким, що ухиляється від виконання своїх обов'язків по Договору.

2.4. Покупець має право:

2.4.1. Відмовитися від підписання Договору купівлі-продажу. В цьому випадку Покупець зобов’язаний відправити Продавцю обґрунтовану відмову від підписання Договору купівлі-продажу не пізніше ніж за __ днів до строку, вказаному в п. 1.1. цього Договору. В протилежному випадку Покупець буде вважатися таким, що ухиляється від виконання своїх обов'язків по Договору.

2.4.2. Вимагати від Продавця пред'явлення будь-яких документів, що підтверджують право власності його на Товар згідно умов Договору.

3. Розрахунки між Сторонами

3.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються на умовах часткової передоплати згідно Договору завдатку, що є невід'ємною частиною даного Договору.

4. Відповідальність Сторін

4.1. В разі не укладення Договору купівлі-продажу з вини однієї із Сторін, інша Сторона сплачує Покупцеві штраф в розмірі __________________ гривень та відшкодовує Покупцеві завдану таким не укладенням Договору купівлі-продажу шкоду, в тому числі упущену вигоду.

 

5. Форс-мажорні обставини

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності), якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором та Додатками до нього, терміни виконання таких зобов’язань відсуваються на час дії форс-мажорних обставин, відповідно до їх тривалості.

5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додаванням документів, які підтверджують це, протягом 3 (трьох) робочих днів із дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони повинні провести переговори й обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

6. Інші умови

6.1. Відносини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

6.2.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.3. Цей Договір складено в двох примірниках однакової юридичної сили, українською мовою.

 

7. Реквізити та підписи Сторін

Продавець                                                         Покупець


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса. 

Читайте также:

Договор купли-продажи товара на условиях товарного кредита

Договор оптовой поставки товаров