ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки. Цена от 600 грн.

Не теряйте время и клиентов, заказывайте разработку договора у нас.

Обычный срок составления договора на оказание услуг - 1 рабочий день.

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


Договір про надання послуг №____

 (типовий)

 

м. ________                                                           “____” ____________ 2019 рік

________________________________________ в особі __________, що діє на підставі _____________ (надалі - Замовник) з однієї сторони, та

________________________________________ в особі _______, що діє на підставі _________________ (надалі - Виконавець) з другої сторони, (надалі разом іменовані - Сторони) уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, передбачені п.2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ.

2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:

_____________________________________________________________________

2.2. Прийняття Замовником послуг оформляється актом надання послуг.

 

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ.

3.1. Вартість послуг становить __________________ гривень.

3.2. Акт наданих послуг підписується Сторонами до ___ числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися послуги.

3.3. Замовник зобов’язаний перерахувати суму, зазначену в акті наданих послуг протягом ___ днів з моменту підписання такого акту на розрахунковий рахунок Виконавця.

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Обов’язки Виконавця:

4.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги зазначені в п. 2.1 цього Договору.

4.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно цього Договору, терміново повідомити про це Замовника.

4.1.3. Складати та передавати Замовнику акти про надання послуг.

4.2. Обов'язки Замовника:

4.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.

4.2.2. Після контролю за достовірністю актів про надання послуг Виконавцем, підписувати ці акти протягом _____________з  моменту їх одержання.

4.2.3. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку зазначеному в п. 3.3 цього Договору.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням

зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо

вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи

неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана

не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі _________.

5.5. За недотримання строків сплати зазначених в п. 3.3. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі ___ % від суми прострочення (але не більше

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.3. Договір може біти розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та

законодавством України.

6.4. Кожна із сторін має право розірвати ций Договір в одностороннім порядку, попередньо письмово повідомити про це другу сторону за ____ днів.

6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.6. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.9. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.10. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.  

Читайте также:

Договор оказания консультационных (информационных) услуг

Договор о конфиденциальности