ВНИМАНИЕ! Составляем договора с учетом ваших пожеланий и особенностей сделки.

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Свяжитесь с нами по телефонам +380(50) 602-01-75, +38(098) 211-58-29 или пишите на email:    Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..   


 Договір № _ 

м. _____________                                                                                        "__" _____ 2016 р.

___________________________, що іменується далі Замовник з одного боку, і ТОВ «______________» в особі ___________________що діє на підставі Статуту, іменований далі Розробник, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Розробник приймає на себе виконання наступних робіт: 
- Розробка макета дизайну, іменованого далі Дизайн, з наступним затвердженням із Замовником; 
- Порізка затвердженого дизайну і створення шаблонно всіх сторінок дизайну; 
- Створення адміністративної частини для наповнення сайту контентом; 
- Реєстрація доменного імені і установка сайту на хостинг; 
- Підтримка, доопрацювання та вдосконалення створених темплейтів за додатково обумовлену плату.

 

2. Порядок і терміни виконання робіт

2.1. Строком початку робіт за Договором є наступний день після надходження авансового платежу в розмірі 50% від вартості робіт на розрахунковий рахунок Розробника. 
2.2. Макет і структура Дизайну визначаються з урахуванням вимог ТЗ. 
2.3. У разі необхідності проведення додаткових робіт за даною угодою Сторони складають відповідне доповнення до даного Договору. 
2.4 Датою завершення робіт Розробником вважається дата передачі Замовнику готової роботи.

 

3. Права та обов'язки Сторін

Розробник зобов'язаний: 
3.1. Негайно повідомити Замовника і до отримання від нього вказівок припинити роботи при виявленні: 
- Непридатності або недоброякісності наданої Замовником інформації або технічної документації; 
- Можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання завдання; 
- Інших, не залежних від Розробника обставин, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в строк. 
3.2. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки, зроблені з вини Розробника. 
Розробник має право: 
3.3. Не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору. 
3.4. Відмовитися від виконання Договору у випадках, якщо Замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку Розробника про обставини, зазначених у п. 3.1. Договору, в розумний і обумовлений протоколом строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не застосує інших заходів для усунення зазначених обставин. 
Замовник зобов'язується: 
3.5. Вчасно здійснити оплату робіт. 
3.6. Надавати інформацію, яка підлягає розміщенню на Сайті у необхідному форматі. 
3.7. Всі текстові та графічні файли Замовник надає в електронному вигляді. 

 

4. Вартість роботи та порядок розрахунків

4.1. Вартість робіт згідно з цим Договором встановлюється у відповідність домовленості і загальній трудомісткості робіт. 
4.2. Замовник проводить остаточний розрахунок робіт після виконання договору протягом двох банківських днів. Вартість всіх робіт складає ____ гривень. 

 

5. Порядок здачі та приймання результатів роботи

5.1. Приймання результатів роботи здійснюється відповідно до вимог, викладених у ТЗ. 
5.2. При завершенні роботи Розробник представляє Замовникові темплейти на електронному носії, а також вихідні коди сайту (на вимогу Замовника). 
5.3. Замовник протягом 2-х днів з дня отримання Дизайну оформляє акт здачі-приймання роботи або направляє Розробнику мотивовану відмову від приймання роботи. У разі не оформлення Замовником акту здачі-приймання, без мотивованої відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається прийнятою. 
5.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю Розробника складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання. 
5.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Розробник припиняє її, ставить про це до відома Замовника протягом двох днів після припинення роботи. У цьому випадку сторони в дводенний термін розглядають питання про можливість продовження роботи і оформляють рішення двостороннім документом. 
5.6. На час розробки, тестування і запуску проекту замовнику надається безкоштовний хостинг. 

 

6. Матеріальна відповідальність Сторін

6.1. За порушення встановленого за Договором кінцевого терміну виконання всієї роботи за Договором, Розробник сплачує Замовникові неустойку у розмірі 0,02% на день від загальної вартості робіт за договором. Загальна сума штрафних санкцій не може перевищувати вартості робіт за Договором. 

 

7. Права на Дизайн

7.1. Всі права на Дизайн і інші матеріали, пов'язані з інтелектуальною власністю належать одноосібно Замовнику після виконання цього договору. 
7.2. Всі питання, що стосуються права на Дизайн, регулюються чинним законодавством України. 
7.3. У дизайні буде текстова посилання на сайт розробника у непримітній нижній частині. Відмова від розміщення або ж самостійне зняття її з завершеного проекту тягне штрафні санкції у вигляді 5% від вартості розробки. 

 

8. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

8.1. Якщо в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншого боку, то отримала таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони. 
8.2. Усі спори, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 

 

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку форс-мажорних обставин. При цьому виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на час дії даних обставин. 
9.2. При настанні вищезгаданих обставин кожна із Сторін повинна повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді протягом 5-и днів з моменту настання цих обставин. 

 

10. Інші умови

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами. 
10.2. Кожна зі Сторін може в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону не пізніше, ніж за сім днів до дати розірвання. У цьому випадку Сторони проводять всі взаємні розрахунки, в тому числі, за фактично виконані до цього моменту послуги. 
10.3. Всі Додатки, протоколи, доповнення і зміни до цього Договору дійсні, якщо вони складені у письмовій формі і підписані обома Сторонами і є його невід'ємними частинами. 
10.4. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України. 
10.5. Внесення зміна і доповнень до матеріали ТЗ після підписання цього договору не допускається. У разі потреби внесення змін проводиться за окрему плату за окремим договором. 
10.6. Терміни, вартість і порядок підтримки Дизайну визначається окремим договором і у вартість цього Договору не входить. 
10.7. Цей Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 

11. Реквізити сторін: 

 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Самостоятельное использование образцов договоров может быть опасным для вашего бизнеса.

 

Читайте также:

Договор оказания консультационных (информационных) услуг

Договор о конфиденциальности