УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..  


 

ДОГОВІР

купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу

Місто ______                                                             ________________________ дві тисячі п’ятнадцятого  року

 

Ми, з однієї сторони – Виробничо-комерційне підприємство «__________», код ЄДРПОУ _________, що зареєстроване в місті Кривий ріг, вул. _____________, в особі директора ___________, який дії на підставі Статуту, надалі іменується «Продавець», та

з другої сторони – Фізична особа – підприємець, проживає за адресою:, _______________ ідентифікаційний номер_________, надалі іменується – «Покупець»,

попередньо ознайомлені з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення, котре повністю відповідає внутрішній волі учасників цього правочину,  уклали цей договір про таке:

 1.      Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю механізовану колону з такими характеристиками: _____________________________________________________ (надалі-Товар) після сплати Покупцем ціни Договору, а Покупець зобов’язується сплатити ціну відповідно до умов цього Договору та прийняти Товар.

2.      Відчужуваний Товар належить Продавцеві на праві приватної власності на підставі ___________________________________.

3. Договірна ціна (вартість) Товару за цим Договором складає ____________________.

4. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем протягом двох років (24 місяців) з моменту укладення цього договору рівними щомісячними платежами по ____________ (__________________) гривень.Покупець самостійно щомісячно не пізніше ___ числа поточного місяця перераховує щомісячний платіж в повному обсязі на рахунок Орендодавця або сплачує готівкою до каси Продавця відповідно до чинного законодавства.

5. Право власності на Майно переходить до Покупця з моменту сплати ним повної вартості придбаного Товару.

6. Продавець цим підтверджує, що Товар, визначений у п. 1 цього Договору, належить йому на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

7. Передача Товару здійснюється Продавцем Покупцю в триденний термін після сплати повної вартості придбаного Майна.

8. Передача Майна у власність Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчується актом приймання-передання, який підписується сторонами цього Договору або їх уповноваженими представниками.

9.  За прострочення сплати щомісячних платежів Покупець сплачує Продавцю пеню з розрахунку 0,14 % з простроченої суми за кожний день прострочення. Нарахування пені здійснюється у межах строків позовної давності.

10. У випадку прострочення сплати чергового щомісячного платежу або його частини більше 3 днів підряд Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку, шляхом відмови від нього. Договір вважається розірваним,а зобов’язання Сторін припиненими, з ініціативи Продавця через п'ять днів з моменту відправлення повідомлення про це Покупцю на адресу, зазначену в договорі. Покупець вважається належним чином повідомлений Продавцем про розірвання договору та з усіх інших питань, що стосуються умов цього договору, в разі направлення відповідного повідомлення Покупцю за допомогою поштового або телеграфного зв’язку на адресу Покупця, зазначену в договорі, як місце проживання (реєстрації) Покупця.

В цьому випадку, Покупцю не повертаються кошти, що були сплачені ним за зобов’язаннями до моменту розірвання цього Договору.

У випадку розірвання цього Договору з причин, передбачених цим пунктом, Покупець сплачує на рахунок Продавця неустойку в розмірі 10 (десяти) відсотків від ціни продажу Товару.

11. Сплата пені та інших штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов’язань в період дії умов цього Договору

12. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними за будь-яких обставин, то це не впливає на чинність та силу інших умов цього Договору.

13. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі.

14. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

15. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

16. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

17. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.  

 

Читайте також:

Договір купівлі-продажу товару на умовах товарного кредиту

Договір купівлі-продажу оптової партії товару

Договір купівлі-продажу автомобіля з напівпричепом