УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


 

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 ТОВАРІВ НА УМОВАХ ТОВАРНОГО КРЕДИТУ

            м. ____________                                "___" ____________   2016 року

           

            _______________________________ _______________________ (надалі іменується "Продавець") в особі ________________________, що діє на підставі _________________________________, з одного боку,

            та

            ___________________________________ _________________________________       (надалі іменується  "Покупець") в особі _____________________________ _________________, що діє на підставі _____________________________, з другого боку,

            уклали цей Договір купівлі-продажу товарів на умовах товарного кредиту (надалі іменується "Договір"), у відповідності до ст. 694 Цивільного кодексу України про таке:

 

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Продавець зобов'язується передати Покупцю у власність товар ___________________________ , а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити цей товар.

1.2. Покупець набуває право власності на майно і несе пов'язаний з цим ризик (загибелі, псування майна і т. д.) з моменту ______________.

1.3. Товар повинен бути переданий Покупцю в термін ______ днів з моменту набуття чинності цим Договором.

1.4. Товар передається Продавцем Покупцю в місці: __________________.

 

2. Розрахунки між Сторонами

2.1. Сторони відповідно до цього Договору здійснюють взаємні розрахунки щодо суми Договору, яка включає ціну товару, відсотки за користування товарним кредитом.

2.2. Ціна товару становить ______________ грн., ПДВ __________________ грн., усього з ПДВ ____________________ грн.

2.3. Покупець зобов'язується оплатити шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця ціну товару  у термін ____ днів з моменту підприсання між сторонами акту приймання-передачі товару. При здійсненні своєчасної оплати поставленого товару відсотки за право користування товарним кредитом не нараховуються.

2.4. При здійсненні оплати після терміну, встановленому в п. 2.3. цього Договору, така оплата вважається відстроченою. При відстрочені оплати за цим Договором з Покупця стягуються відсотки за право користування товарним кредитом у розмірі ____% за кожний день відстрочення, але не більше ___________ грн. за _________________.

 

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Продавець зобов'язаний:

а) упакувати товар, забезпечити його схоронність при транспортуванні і передати його в стані, обумовленому цим Договором;

б) оформити та передати Покупцю необхідну документацію: ________________________;                      

3.2. Продавець несе всі додаткові витрати, пов'язані з упакуванням і оформленням документів на товар.

3.3. Продавець має право:

а) на оплату Товару та сплату відсотків за товарний кредит на умовах цього договору;

б) розірвання договору у відповдіності до чинного законодаства та умов цього договору.

3.4. Покупець зобов'язаний:

 а) прийняти й оплатити товар і додаткові послуги Продавця відповідно до цього Договору;

г) нести ризик випадкової загибелі і псування майна з моменту отримання товару;

 д) прийняти відповідну документацію на товар;

ж) відшкодувати Продавцю збитки у випадку односторонньої відмови від виконання зобов'язань за цим Договором.

             3.5. Покупець має право:

     а) на одержання товару відповідно до цього Договору;  

     б) застави товару з моменту його отримання.

 

4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів

4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

4.6. Сторона Договору, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором унаслідок настання непередбачених обставин, повинна негайно в письмовій формі повідомити іншу Сторону про настання і характер (у т. ч. про припинення) таких обставин.

4.7. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

5. Строк дії Договору та інші умови

5.1.       Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

5.2.       Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

5.3.       Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

5.4.       Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.5.       Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Реквізити Сторін


 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Договір купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу

Додаткова угода до договору купівлі-продажу товару