УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +380982115829 або пишіть на email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Каталог договорів

 


ДОГОВІР

 оренди майна з правом викупу

  

Місто_________                                                                                                            “__”____________20__ року

___________________________________     (надалі іменується "ОРЕНДОДАВЕЦЬ") в особі ___________________________________,          що діє на підставі __________________________, з одного боку, та ________________________ __________________________ , що діє на підставі ___________________________ ____________________________, з другого боку,  уклали цей Договір оренди майна з правом викупу (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування майно, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "майно"), з наступним переходом права власності на таке майно від ОРЕНДОДАВЦЯ до ОРЕНДАРЯ‚ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти майно у строкове володіння та користування, а згодом і у власність, а також сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату.

1.1.1.Найменування: __________________________ _________________________ ___________________________

1.1.2. Вартість майна‚ що орендується: _____________________________ _______________________________ 

1.1.3. Термін амортизації: ___________________________ ________________________________­

1.1.4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:

__________________________ _____________________________ ____________________________

1.1.5.Недоліки майна‚ що орендується: _____________________________ _______________________________ 

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. ____________________________ _______________________________ _________________________

________________________________ _______________________________ ________________________

________________________________ _______________________________ ________________________

________________________________ ________________________________ _______________________.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п. 1.1 цього Договору майно повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом __________ з моменту підписання цього Договору.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов'язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в акті приймання-передачі.

 

 4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ______ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання-передачі.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. ОРЕНДАР зобов'язується своєчасно здійснювати орендні платежі в розмірі _______________ грн. у ________________________ ________________________            

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше ___________________ числа кожного ___________________ _________________________

5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ________ з моменту ______________ перерахувати орендну плату за ___________________________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _______________________

5.5. Орендна плата за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору, може вноситися в іншій формі, окрім грошової (натуральна тощо).

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати майно‚ що орендується‚ у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

- здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

 

 8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність ОРЕНДАРЯ‚ за умови внесення ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЕВІ всю належну останньому орендну плату з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна‚ а також вніс ОРЕНДОДАВЦЮ орендні платежі з залишкової вартості майна‚ оренда якого згідно з цим Договором припинена до завершення амортизаційного терміну.

8.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійснюється Сторонами за актом протягом ____________________ з моменту _____________ _____________.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

9.3. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі ____________ від вартості майна за кожен день прострочення;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ штраф у розмірі _____________ від ___________.

9.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі _____________________ від його договірної вартості за кожен день прострочення.

9.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1.        Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2.        Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3.        Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

10.4.        Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5.        Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.6.        Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

          


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читацйте також:

Договір тестування обладнання

Договір оренди обладнання (з правом викупу)