УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди. Ціна - від 600 грн.

Спеціальна пропозиція для бізнесу. Дзвоніть, щоб дізнатись деталі.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Каталог договорів


ДОГОВІР 

купівлі-продажу частки у статутному капіталі

Товариства з обмеженою відповідальністю

м. _______________   «________________»                                                                                               «__» ____________ 2020 року

                 ______________________, паспорт _________________, який проживає за адресою: ______________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________ (надалі - Продавець), з одного боку,

та

__________________, паспорт ____________________, який проживає за адресою: _________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________ (надалі - Покупець) з іншого боку,

уклали цей Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» (надалі - Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, передати у власність Покупця свою частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» (код ЄДРПОУ ______________) (надалі - ТОВ), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити названу частку.

1.2. Відомості про ТОВ:

1.2.1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________».

1.2.2. Зареєстровано: ______________., дата запису: _____________, номер запису: ________________.

1.2.3. Статутний капітал на момент укладення цього договору: ______________ грн.

1.2.4. Місцезнаходження: __________________________ .

1.3. Відомості про частку Продавця у статутному капіталі ТОВ (надалі - частка):

частка розміром ___% у статутному капіталі ТОВ, номінальна вартість частки складає: ________________________ грн.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

2.1. Покупець після підписання цього Договору може звернутися до ТОВ з проханням про переоформлення на його ім'я свідоцтва про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ, яке повинно бути оформлено у відповідності до Статуту ТОВ.

2.2. Відступлення частки за цим Договором є чинним і Покупець набуває відповідні права на частки у ТОВ з моменту підписання сторонами цього договору.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. За відступлення частки Покупець зобов'язується сплатити Продавцю _______________ грн.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Покупець зобовязаний сплатити ціну договору Продавцю в день підписання сторонами цього договору.

5. НАСЛІДКИ ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

5.1. Право власності на частку до Покупця переходить з дня підписання цього договору.

5.2. За настання обставин, зазначених в п. 2.2 цього Договору, мають місце наступні юридично значимі наслідки:

- всі права і обов'язки Продавця як учасника ТОВ переходять до Покупця;

- Продавець втрачає усі права та обов'язки, які були обумовлені його статусом як учасника ТОВ, а Покупець набуває відповідних прав та обов'язків;

- Покупець в повному обсязі набуває правосуб'єктності, що випливає із переходом права власності на частку Продавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

7.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

7.6. Цей Договір складений українською мовою, на трьох сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець:                                                   Покупець:

 

Я, _____________________ _________________________, дружина ____________,  даю свою згоду на продаж чоловіком частки розміром ___% у статутному капіталі ТОВ «____________», номінальною вартістю _______________ грн. Також заявляю, що даю свою згоду на укладення моїм чоловіком договору купівлі-продажу частки Товариства.

Додатково повідомляю, що укладення вищевказаних правочинів повністю відповідає інтересам нашої сім’ї.

____________________ _______________________.

 


 

Як правильно організувати та провести збори?

Наші послуги:

- Розробка сценарію проведення зборів, підготовка необхідних документів, роз'яснення ролі кожного, хто відповідає за проведення зборів (головуючого, секретаря, реєстратора, членів дирекції, лічильної та ревізійної комісії тощо);

- Підготовка списку осіб, які мають право на участь у зборах;

-  Розробка проекту повідомлення про проведення зборів;

-  Розробка проекту бюлетенів для голосування;

-  Відправлення повідомлень про проведення зборів у належний спосіб;

- Виїзд наших юристів на місце проведення зборів для належного супроводження проведення зборів та вирішення питань, які виникають під час реєстрації учасників та проведенні зборів;

- Перевірка повноважень і реєстрація осіб, які беруть участь в зборах;

- Визначення кворуму зборів;

- Роз'яснення чинного законодавства учасникам під час проведення зборів;

- Підрахунок голосів з питань порядку денного Зборів згідно з наданими бюлетенями і складання протоколу про підсумки голосування;

- Допомога у складанні протоколів про підсумки голосування;  

- Допомога в оформленні довіреностей на уповноважених представників осіб, які мають право на участь у Зборах;

- Надання консультативної допомоги при підготовці сценарію до загальних зборів;

- Допомога секретарю та/або головуючому на загальних зборах;

- Підготовка проекту протоколу загальних зборів та звіту про підсумки голосування;

- Повідомлення  учасників про підсумки проведених зборів та прийнятих рішень.

- Проведення зборів шляхом опитування.

 


Наші компетенції у захисті інтересів клієнта в судах по корпоративних справах. Результати справ.

Захист рішення загальних зборів в суді

Захист від рейдерського захоплення

Успішне виключення учасника зі складу ТОВ через збори та захист рішення зборів в суді

Оскарження рішення про звільнення голови організації

Зміна керівництва підприємства

Оскарження З'їзду громадської Організації

Оскарження рішення, прийнятого на зборах ТОВ

Захист від вимог про розкриття інформації про товариство.

Скасування незаконних рішень загальних зборів.

Корпоративні справи - це один з основних наших напрямів роботи.

 


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 Буде корисним: 

Зразок протоколу загальних зборів ТОВ про зміну складу засновників