УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди. Ціна - від 600 грн.

Спеціальна пропозиція для бізнесу. Дзвоніть, щоб дізнатись деталі.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Каталог договорів


 ДОГОВІР

про переведення боргу

м. _______________________                                              «___      » _________ 2019 року

Сторона 1: _________________________________ (надалі іменується «Первісний боржник»),

Сторона 2: ____________________________________ (надалі іменується «Новий боржник»),

Сторона 3: _______________________________________ (надалі іменується «Кредитор»),

в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо — «Сторона», на підставі статей 520 — 523 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про переведення боргу (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Цим Договором регулюються відносини, пов'язані із заміною зобов'язаної сторони (Первісного боржника) у зобов'язанні, що виникає із наступних Договорів:

—        Договору про надання консультаційних послуг № _____________від _____________, укладеного між Первісним боржником та Кредитором;

(надалі іменуються «Основні договори»),

1.2.     Первісний боржник переводить на Нового боржника основний борг (грошове зобов'язання) на загальну суму __________, що виникла на підставі Основних договорів станом на ________р., з яких:

—        заборгованість за Договором про надання консультаційних послуг № ___________ від ______________, у розмірі ____________ (_______________) гривень ___ коп.;

1.3.     Новий боржник повинен оплатити Кредитору загальну суму заборгованості, зазначену в п.1.2. цього Договору протягом _________  робочих днів після підписання цього Договору.

2. ПЛАТА ЗА ПРИЙНЯТТЯ БОРГУ ТА РОЗРАХУНКИ

2.1.     За переведення боргу за Основним договором Первісний боржник сплачує Новому боржнику суму у розмірі _______________________.

2.2.     Первісний боржник зобов'язується протягом __________ днів після укладення цього Договору перерахувати на поточний рахунок Нового боржника грошову суму, визначену у п. 2.1. цього Договору.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1. Новий боржник має право висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником.

3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом ________ календарних днів із дня виконання ним обов'язків перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням копій документів, що підтверджують проведене виконання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1.     Новий боржник зобов'язується виконати обов'язки Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основних договорів.

4.2.     Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до «____» р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора за Основним договором;

4.3.     Новий боржник не вважається зобов'язаним перед Кредитором, якщо Основні договори між Первісним боржником і Кредитором виявляться неукладеними (таким, що не відбулися) або будуть визнані недійсними на підставах та у порядку, встановлених законом.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1.     У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.1.1.  Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2.  Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.2.     За несвоєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за цим Договором, Первісний боржник зобов'язується сплатити Новому боржникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми, за кожен день прострочення платежу.

5.3.     В разі прострочення платежу понад один місяць, Первісний боржник додатково сплачує Новому боржнику штраф в розмірі 15 % від несплаченої суми.

5.4.     Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. СТРОК ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1.     Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.2.     Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 6.1 цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

6.3.     Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

6.4.     Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Первісний боржник                                                       Новий боржник

  _________________                                                       _______________


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу або інших інтересів.  

 

Читайте також:

Договір відступлення права вимоги (цесії)

Договір про співпрацю (партнерство)