УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 

 


 ДОГОВІР

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ
(ЦЕСІЇ)

м. _____________                                                                                __________ 2016 року

______________________________  (надалі іменується "Цедент") з однієї сторони, та _______________________________ (надалі іменується "Цесіонарій"), з другої сторони, керуючись ст.ст. 512-519 Цивільного кодексу України, уклали цей договір про відступлення  права вимоги (цесії) (надалі іменується "Договір") на таких умовах:

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Цедент передає Цесіонарієві, а Цесіонарій набуває право вимоги, належне Цедентові, і стає кредитором за Договором оренди приміщення від ___________ (надалі – Договір оренди) між Цедентом і ______________________ код ЄДРПОУ ______________, адреса ___________ (надалі іменується "Боржник").

2. За цим Договором Цесіонарій набуває право вимагати від Боржника належного виконання наступних зобов'язань:

а) повернення приміщень у зв’язку із припиненням договору оренди, в т.ч. звертатись до суду про виселення (звільнення) з приміщення за адресою: ____________________, на свою користь.

3. Право вимоги засноване на Договорі оренди.

4. Договір оренди передається Цедентом Цесіонарію в момент підписання цього Договору і є його невід'ємною частиною.

5. У вигляді компенсації за набуте за Договором право вимоги є передача зазначених у п. 2 Договору приміщень в оренду за окремим договором.

6. До Цесіонарія переходять права, які забезпечують зобов'язання Боржника.

7. Цесіонарій повідомлений про заперечення, які існують у Боржника на момент підписання Договору і які можуть бути висунуті проти вимог Цесіонарія, а також про зміст листування і переговорів між Цедентом і Боржником.

8. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або не­належне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

10. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

11. Цедент відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданого за цим Договором права вимоги.

12. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

13. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

14. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

15. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

16. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те пред­ставниками сторін.

17. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

18. Цей Договір складений українською мовою на 2 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Цедент

Цесіонарій


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.  

 

Читайте також:

Договір переведення боргу

Договір про конфіденційність