УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +380982115829 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 


Перевірки Держпраці в 2022 році. Що перевіряють?

РРО та касовий апарат для ФОП у 2022 році: хто зобов’язаний використовувати РРО?

ДОГОВІР

 про надання інформаційних послуг

 

м. ______________                                                           “___” _______________ 202_ року

Фізична особа-підприємець (ФОП) _________________________________, що іменується надалі «Виконавець», з однієї  сторони, та ____________________________________, що іменується надалі «Замовник» з іншої сторони, що далі разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про надання інформаційних послуг (далі за текстом – «Договір») про нижченаведене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується на свій ризик своїми силами та засобами надавати інформаційні та консультаційні послуги Замовнику в сфері ______________________ в строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно прийняти їх та оплатити.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Виконавця:

2.1.1. надавати Замовнику інформаційні послуги, передбачені п. 1.1 цього Договору;

2.1.2. дотримуватися принципів об’єктивності, вірогідності, повноти та точності інформації, законності її одержання, використання, поширення та зберігання.

2.2. Права Виконавця:

2.2.1.не допускати втручання Замовника у процес одержання та використання інформації та у способи надання інформаційних послуг іншим суб’єктам;

2.2.3. вимагати від Замовника своєчасної оплати наданих за цим Договором послуг;

2.2.4. для виконання обов’язків за цим Договором створювати інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних;

2.2.5. одержувати (виробляти, добувати), використовувати та поширювати інформацію в будь-якій формі з використанням будь-яких засобів;

2.2.6. вести облік переданої Замовнику інформації;

2.2.7. вимагати від Замовника підписання переліку наданих інформаційних послуг.

2.3. Обов’язки Замовника:

2.3.1. своєчасно, після отримання необхідної інформації здійснити оплату наданих Виконавцем послуг;

2.3.2. у разі отримання доступу до конфіденційної інформації Виконавця забезпечити збереженість такої інформації для виключення можливості несанкціонованого використання даної інформації третіми особами;

2.3.3. використовувати інформацію лише для власних потреб у повному обсязі, не спотворюючи фактів, не допускаючи вільного трактування даних, офіційних назв, не знімати і не приховувати будь-який підпис під матеріалами Виконавця, які є виключною його власністю.

2.4. Права Замовника:

2.4.1. вимагати від Виконавця надання інформаційних послуг, зміст та порядок надання яких повинні відповідати умовам цього Договору;

2.4.2. систематизувати, редагувати, цитувати інформаційну продукцію Виконавця без права спотворення інформації, що міститься в ній.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість інформаційних послуг відповідно до цього Договору становить _____________ гривень, в т.ч. ПДВ __________ гривень.

3.2. За згодою сторін оплата може здійснюватись як в безготівковій, так і в готівковій формі.

3.3. Замовник здійснює оплату наданих Виконавцем послуг до кінця наступного робочого дня, після дня отримання таких послуг.

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Виконавцеві пеню в розмірі 0,5 % суми яка підлягає до оплати, за кожний день прострочення.

4.2. Виконавець не відповідає за технічні помилки Замовника та інших учасників інформаційних відносин, у тому числі за технічну неспроможність засобів отримання (передачі) інформації, дії служб поштового та кур’єрського сервісу, що забезпечують доставку інформації.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до _________________ а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї з Сторін в порядку і за умов, що Сторони не мають взаємних майнових претензій. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка Сторона зобов’язана попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за десять календарних днів до обумовленої дати припинення.

5.3. Строк дії цього Договору продовжується на аналогічний період, якщо жодна із Сторін за один місяць до закінчення терміну дії письмово не заявить про намір його припинити.

5.4. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди стосовно спірного питання шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, які знаходяться поза межами контролю Сторін і які Сторони не змогли передбачити або запобігти. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха. Сторона зобов’язана попередити іншу Сторону про настання і припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів від дня настання або припинення таких обставин.

5.6. Права та обов’язки за цим Договором не можуть бути передані третім особам без погодження на це іншої Сторони в письмовій формі.

5.7. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору, за винятком випадків, коли така передача, пов’язана із прийняттям офіційних рішень, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також випадків, які передбачені чинним законодавством України.

5.8. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і оформлюються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

5.9. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

5.10. В іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець:

ФОП Фізична особа-підприємець


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

 

Читайте також:

Типовий договір надання послуг

Договір про конфіденційність