УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Каталог договорів

 

Договір підряду 

Договір будівельного підряду 


Договір

на виконання робіт

№ _____

м. __________                                                                              “___” ______________ 2021 року

________________ _____________________ в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, (надалі іменується  «Виконавець»), з одного боку, та ________________ _________________  в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, (надалі іменується «Замовник»), з другого боку, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах , визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за завданням Замовника на умовах цього Договору виконати роботи, передбачені п. 2.1. цього Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

 

2. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем

2.1. Виконавець виконує наступні роботи:

__________________________________ ___________________________________;

__________________________________ ___________________________________;

__________________________________ ___________________________________;

_________________________________ ____________________________________.

2.2. Перелік видів робіт та їх вартість визначаються у Додатку №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

2.3. Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

3. Термін виконання робіт

3.1.Виконавець зобов’язується виконати роботи у строк ________ днів з дати отримання передоплати від Замовника відповідно до п. 5.3. цього Договору. Моментом передоплати є дата зарахування коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, який вказаний у цьому Договорі.

3.2. Виконавець має право достроково виконати роботи за цим Договором.

4. Гарантія

4.1. Гарантійний термін за цим Договором складає ____ місяці з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.

4.2. Перебіг гарантійного строку починається з моменту підписання Акту виконаних робіт, що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником.

4.3. Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом ____ місяців від дня підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

4.4. Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.

5. Ціна та умови оплати роботи.

5.1. Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 1 до Даного Договору, який є його невід’ємною частиною.

5.2. Загальна вартість робіт за цим Договором становить ______________ (________________________ _____________________) гривень.

5.3. Терміни оплати:

- першу частину вартості робіт Замовник сплачує протягом ____ робочих днів з моменту підписання цього Договору у вигляді передоплати в розмірі  _____________ (_______________ ___________________) гривень шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою здійснення передплати є дата надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

- другу частину вартості робіт Замовник сплачує протягом трьох днів з моменту підписання акту прийому-передачі робіт шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.4. Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.

5.5. Підписання Акту прийому–передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.

6. Права та обов’язки Сторін

6.1.Виконавець зобов’язаний:

6.1.1. за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором роботи в строк ___ робочих днів з дати отримання передоплати;

6.1.2. забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;

6.1.3. при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням неможливості виконати такі роботи у строк, передбачений цим Договором.

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;

6.2.2. отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

6.3. Замовник зобов’язаний:

6.3.1. прийняти роботу, виконану відповідно до цього Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.

6.3.2. сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

6.3.3. забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.

7. Відповідальність Сторін за порушення Договору

7.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

7.4.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. У випадку порушення строку виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,01% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

7.6. У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

 

8. Форс – мажорні обставини

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

8.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

8.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за цим Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажорних обстави, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

8.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 

9. Вирішення спорів

9.1. Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Дія договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.10.1 цього Договору та закінчується в момент виконання всіх зобов’язань Сторонами.

Закінчення строку дії цього Договору не звільняє будь-яку із Сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у цьому Договорі. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 

11. Інші умови

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань , що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

11.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну , а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

11.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викликані у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

12. Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                     ЗАМОВНИК


 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу. 

Читайте также:

Договір підряду 

Договір будівельного підряду