УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди

ЗАМОВИТИ ДОГОВІР

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Каталог договорів

 Договір будівельного підряду 

Договір на виконання робіт 


Д О Г О В І Р  

підряду

м. ______________                                                                  __  ___________ 2022 року

_____________________________________ _____________________________________, який мешкає за адресою:  _______________________________________ _______________________________________, в подальшому іменується “Замовник”, з одного боку,  та

приватний підприємець ______________________, що  в подальшому іменується “Підрядник”, з іншого боку‚

уклали Даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується за завданням Замовника виконати, у відповід­ності до умов даного договору, виготовлення, доставку та встановлення (монтаж) меблевих виробів, а Замовник зобов’язується прийняти цю роботу та оплатити її.

 

2. ХАРАКТЕР РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ПІДРЯДНИКОМ

2.1. Підрядник виконує наступні роботи:

-          виготовлення меблевих виробів - __________________________________;

-          доставка та встановлення (монтаж) виготовлених меблевих виробів на умовах передбачених даним договором.

 

3. ВИМОГИ  ДО ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

3.1. Предметом підряду (результатом виконаних робіт за даним договором) є: виготовлені меблеві вироби - _______________________________________,  доставлені та установлені за адресою: _______________________________________ ___________________________________

3.2. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: робота, виконана Підрядником,  має  відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та санітарно-гігієнічним нормам.

3.3. Підрядник зобов’язаний виконати вказівки Замовника щодо кольору, форми конструкції, дизайну, фурнітури меблевих виробів за умови письмового їх погодження Замовником у вигляді додатків, які є невід’ємною частиною даного договору.

 

4. ІНСТРУМЕНТ, МАТЕРІАЛИ ТА УМОВИ  ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1.Роботи виконуються із матеріалів Підрядника та його засобами.  Матеріали з яких виготовляються меблеві вироби обираються Замовником та погоджуються із Підрядником додатком  №1, який є невід’ємною частиною даного договору.

4.2.  Замовник зобов’язаний надати Підряднику:

-          приміщення для установлення виготовлених за цим договором  меблевих виробів;

-          рівні підлогу та стіни для установлення меблевих виробів, (допускається похибка рівності стін та підлоги не більше 1,0см. на м/п );

-          при установленні кутових елементів меблевих виробів кути між стінами повинні бути рівні 90° (допускається відхилення у 1,5°)

-          наявність у приміщення, де установлюються меблеві вироби, електроенергії (струму напругою 220В) і розетки для під’єднання інструментів, що використовуються при установленні виробів.

4.3. Замовник зобов’язаний поставити до відома Підрядника щодо наявності та розміщення в приміщенні де установлюються меблеві вироби скритих (вбудованих, прихованих тощо) джерел живлення електрострумом, водопостачання, водовідведення, каналізаційних, телефонних і газових мереж, телерадіокомунікаційних мереж, вентиляційних отворів, стан несучих конструктивних елементів будинку (квартири, приміщення), стін, стелі і підлоги та матеріали з яких вони виготовлені, тощо.

4.4. Ризик випадкового знищення  або  випадкового  пошкодження (псування) матеріалу до настання строку здачі Підрядником визначеної даним договором  роботи  несе Підрядник, а після настання строку здачі Замовник. У випадку дострокової здачі Підрядником виконаних відповідно до даного договору робіт, ризик випадкового знищення  або  випадкового  пошкодження (псування) матеріалу несе Замовник. 

4.5. Підрядник приступає до виконання робіт за умови погодження із Замовником матеріалу, кольору, фурнітури, дизайну, конструкції меблевих виробів, оформленні бланку прийому замовлення.

 

5. ЦІНА РОБОТИ

5.1.Вартість та витрати по виконанню робіт становлять ________________________________. (__________________________________ ___________________________________) гривень,  що становить еквівалент

(сума прописом)

____________________________________ _____________________________________.

5.2.До ціни включається відшкодування витрат Підрядника та плата за виконану ним роботу.

5.3.Додаткові витрати Підрядника, не обумовлені цим договором відшкодовуються Замовником при пред’явленніПідрядником додаткових розрахунків у випадках: 

-          підвищення вартості матеріалу,

-           повторної доставки меблевих виробів Замовнику, якщо при первинній доставці Замовника не було у місці доставки,

-          переробки меблевих виробів, якщо Замовником не було дотримано вимог п.4.2 договору;

-          додаткових робіт, пов’язаних із виготовленням, установленням (монтажем) та транспортуванням  меблевих виробів, які не передбачені умовами даного договору та додатками до нього №№1,2,3;

-          зміни Замовником домовленостей досягнутих відповідно до умов даного договору, які були  обговорені та погоджені  із Підрядником.

 

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Терміни оплати:

-          на час підписання даного договору Замовник вносить аванс у розмірі  _________________________          (_____________________________________ _________________________________) грн.;

-          остаточний розраху­нок здійснюється на час приймання виконаних робіт, безпосередньо або протягом одного банківського дня з часу оформлення акту прийому-передачі робіт. 

6.2. Вид розрахунків: безготівковий, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника  у банку, який його обслуговує з урахуванням % за послуги банку або готівковий.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Права та обов’язки Замовника:

-  Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до даного договору, оплатити її та оглянути під час прийому і у разі виявлення недоліків негайно заявити про них Підряднику. Якщо Замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. У випадку прийняття роботи без перевірки, Замовник позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки). Під прийомом робіт розуміється візуальний огляд Замовником установлених меблевих виробів, окремих їх елементів та випробування експлуатаційних можливостей;

-  якщо після прийняття роботи Замовник виявив недоліки,  які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника протягом гарантійного терміну;

-  у випадку відмови від одержання готових меблевих виробів Замовник зобов’язаний оплатити Підряднику повну вартість виконаних ним робіт (витрати підрядника та плата за виконану ним роботу, в тому числі вартість витраченого матеріалу, оплата за доставку меблевих виробів на зазначену у договорі адресу і назад до місця її виготовлення, її установку, демонтаж тощо) згідно наданої специфікації. Відмова оформляється двостороннім актом, який складається Підрядником та підписується обома сторонами. У випадку відмови Замовника підписати акт про відмову, акт вважається дійсним за підписом Підрядника та двох його працівників із поміткою про відмову Замовника підписати акт;

-  у випадку відмови Замовника від даного договору до закінчення Підрядником роботи обумовленої даним договором (яка оформляється двостороннім актом про відмову на умовах зазначених у попередньому абзаці) Замовник зобов’язаний оплати Підряднику вартість виконаних ним робіт, як-то: відшкодувати витрати Підрядника, в тому числі вартість закупленого ним для виконання робіт за цим договором та витраченого матеріалу, оплатити виконану ним роботу та відшкодувати завдані збитки. У випадку відмови від договору до закінчення Підрядником робіт обумовлених даним договором аванс, виплачений Підряднику, Замовнику не повертається;

-  у випадку використання Підрядником вбудованої та іншої техніки (матеріалів) при виготовленні меблевих виробів Замовник зобов’язаний поставити їх Підряднику за першою його вимогою на указану ним адресу, але не пізніше  _10_ днів з часу вимоги. У випадку недотримання Замовником строків поставки техніки Підрядник вправі здати виконану ним роботу – виготовлені меблеві вироби без вбудованої техніки з урахуванням параметрів наданих Замовником.  

7.2. Права та обов’язки Підрядника:

-  Підрядник зобов’язаний виконати роботу якісно та в строки передбачені   даним договором;

-  Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити Замовника про те, що додержання вказівок Замовника щодо способу виконання робіт загрожує якості або придатності результату роботи та про наявність інших обставин, що не залежать від підрядника і які загрожують якості або придатності результату роботи. У випадку відмови Замовника змінити вказівки, що загрожують якості, міцності або придатності результату роботи, Підрядник має право відмовитись від даного договору та вимагати оплати виконаних робіт, вартість замовленого і витраченого матеріалу та відшкодування збитків;

-  Підрядник вправі вносити необхідні зміни зумовлені технологією виробництва без зміни зовнішнього вигляду, обраних матеріалів та експлуатаційних можливостей меблевих виробів;

-  Підрядник вправі відмовитись від виконання робіт у випадку, якщо виконання робіт за даним договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду Замовника, в тому числі невиконання ним п.п. 4.2., 4.3. даного договору, та має право на оплату йому встановленої даним договором ціни;

-  якщо Замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної роботи,  Підрядник має право після дворазового письмового попередження продати результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, повернути Замовнику;

-  якщо Замовник не сплатив встановленої ціни роботи або іншої суми, належної Підрядникові у зв'язку з виконанням даного договору, Підрядник має право притримати результат роботи, а також устаткування (техніку та інші надані Замовником матеріали),  залишок  невикористаного  матеріалу  та  інше майно Замовника, що є у підрядника до повного розрахунку Замовника з Підрядником. Якщо протягом місяця Замовник не розрахується з Підрядником за виконану ним роботу Підрядник вправі продати результат роботи і повернути Замовнику суму виторгу за вирахуванням належних Підрядникові платежів відповідно до договору;

-  Підрядник має право отримати за дорученням Замовника вбудовану та іншу техніку (матеріали), необхідні при виготовленні меблевих виробів за умови повної її оплати Замовником та погодженні її марки та моделі. При затримці поставки техніки (матеріалів), які повинен одержати Підрядник за дорученням Замовника  не з вини підрядника, він вправі затримати виконання робіт за цим договором   у термін до 15 діб з часу отримання  техніки (матеріалу);

-  Підрядник не несе відповідальність за шкоду нанесену майну Замовника, яка виникла в результаті відмови Замовника від одержання предмету договору підряду. Під шкодою розуміється проведення необхідних підготовчих робіт (частково чи повністю) для установки меблевих виробів, як-то: візуальна розмітка стін, буравлення стін, вбивання дюбелів, гачків та інших необхідних предметів, тощо.

 

 

8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт протягом трьох днів з моменту підписання даного договору.

8.2. Підрядник зобов’язується виконати роботу до ________________ 2019 року з правом затримки виконання або дострокового виконання роботи у термін до 10 діб.

8.3. У випадку несвоєчасної поставки ЗамовникомПідряднику для виконання робіт вбудованої та іншої техніки, матраців або іншого матеріалу, що використовується при виготовленні меблевих виробів, Підрядник вправі затримати виконання робіт у термі до 15 діб з часу отримання від Замовника цього матеріалу.

8.4. У випадку затримки поставки матеріалу для виготовлення меблевих виробів не з вини Підрядника, затримка виконання робіт за цим договором може становити до 15 діб з часу отримання Підрядником замовленого матеріалу.

8.5. Після закінчення виконання робіт Підрядник зобов’язаний повідоми­ти Замовника про готовність предмету до здачі.

 

9. ПОРЯДОК  ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ

9.1.Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом, який є невід’ємною частиною даного договору (додаток №4), протягом _3_ днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету підряду до приймання.

9.2. Прийом передача здійснюється у присутності Замовника та Підрядника або їх представників.

 

10. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ

10.1. Гарантійний термін за даним договором складає __ місяців з моменту передачі пред­мету підряду.

10.2. Гарантійне обслуговування здійснюється Підрядником протягом усього гарантійного терміну у визначені ним строки.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

11.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання.

 

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1.За неналежне виконання умов даного договору (несвоєчасній оплаті виконаних робіт, відмови своєчасного отримання готових меблевих виробів, тощо) Замовник зобов’язаний сплатити Підряднику неустойку у вигляді пені в розмірі 1,0 % від суми договору, за кожен день прострочення виконання зобов’язань та відшкодувати збитки (у тому числі втрачену вигоду), завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором.

12.2. Сплата неустойки не звільняє Замовника від виконання своїх зобов’язань за цим договором.

12.3. У разі порушення Замовником зобов’язань передбачених даним договором, Підрядник вправі в односторонньому порядку відмовитися від виконання зобов’язань. У цьому випадку договір вважається розірваним з вини Замовника.

12.4. Сторони зобов'язуються не розповсюджувати технічні та комерційні документи та інформацію, що стосується договірних відносин третім особам, та захистити їх від випадкового перегляду та використання.

 

13. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1  Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за даним контрактом, якщо буде доведено, що дане невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто обставин не залежних від волі сторін, а також якщо вони не могли бути відвернені навіть вчасно вжитими заходами.

13.2. Сторона,   для  якої  виникла неможливість виконання умов за договором, повинна підтвердити  подію,  що  сталася  складеними відповідним  чином документами,   що  піддаються переперевірці.

13.3. Після припинення дії обставин непереборної сили потерпіла сторона зобов'язана виконати всі зобов'язання в найкоротший термін.

13.4.  Якщо  обставини  непереборної сили  тривають  більше трьох місяців, сторони повинні ухвалити рішення щодо подальшої долі даного Договору.

 

14. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

14.1. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а в разі коли сторони не можуть дійти згоди у судовому порядку. 

14.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним договором повинні бути подані у письмовій формі та розглянуті сторонами протягом 10 діб з часу отримання претензії.

 

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1. Зміни й доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін. Додаткові угоди, доповнення до цього договору дійсні коли вони здійснені письмово та підписані обома сторонами.

15.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.

15.3. Якщо на момент припинення дії цього договору, одна із сторін має заборгованість перед іншою, що виникла в зв’язку з виконанням умов цього договору, вона повинна ліквідувати свою заборгованість на умовах цього договору протягом місяця.

15.4. Договір складено на п’яти аркушах у двох оригінальних примірниках, українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

15.5. В питаннях, не передбачених  даним  Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

15.6. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при вза­ємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

15.7. У випадку зміни адреси або обслуговуючого банку сторони зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів повідомити про це одна одну.

Додаток до договору:

1. Бланк прийому замовлення.

2. Контурне креслення виробів із зазначенням розмірів.

3. Акт прийому-передачі виконаних робіт.

 

Адреси і підписи сторін:

ЗАМОВНИК:                    ПІДРЯДНИК:


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.  

Читайте також:

Договір будівельного підряду 

Договір на виконання робіт