УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


ДОГОВІР 

поставки товару № _____
м. __________                                                         __________ 202__ року

 

Фізична особа підприємець ___________________ (далі - Продавець), з одного боку, і ________________________________________________________ (далі - Покупець), з іншого боку, уклали даний Договір поставки товару (далі - Договір) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за такими характеристиками______________ __________________ ___ (далі - Товар), за ціною еквівалентною ______________ гривень (____________ тисяч _________ гривень 00 копійок), що на момент підписання договору складає _______________ дол. США (____________ тисяч _________ дол. США 00 центів).

 

2 . ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець зобов'язаний:
- Доставити, встановити і ввести в експлуатацію Товар не пізніше ____ днів після надходження до Продавця авансового платежу від Покупця, передбаченого п.3.1.
- Покупцю Товар поставляється за адресою: _______________________________________ .
- Продавець надає гарантію якості Товару протягом ___ (____________________) календарних місяців з моменту його передачі Покупцю, монтажу та запуску в експлуатацію. Товар передається на підставі акту прийому-передачі.
2.2. Покупець зобов'язаний:
- Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 3 даного договору.

 

3 . ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем в гривнях за визначеною п. 1.1 даного Договору ціною, у такому порядку: грошовий еквівалент ____________ дол. США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень - протягом двох банківських днів з моменту підписання сторонами даного договору авансовим платежем на розрахунковий рахунок Продавця; другу частину ціни договору в розмірі еквівалентному _______________ доларів США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень - оплатити не пізніше дня поставки Товару.
3.2. За несвоєчасне внесення оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.
3.3. За несвоєчасну поставку Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.

 

4 . ДІЯ ДОГОВОРУ
4.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
4.2. Термін даного Договору починається в момент, визначений у п. 5.1 даного Договору, та закінчується виконанням сторонами прийнятих на себе зобов'язань.
4.3. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від обов'язку виконання взятих на себе зобов'язань і від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.
4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.
4.5. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.

 

5 . ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (землетруси, паводки, тощо) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).
5.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов'язана негайно, не пізніше 2 робочих днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.
5.3. Виникнення обставин та перешкод, передбачених п. 5.1, за умови дотримання вимог п. 5.2, продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даного Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
6.4. Передача прав та обов'язків за даним Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
6.5. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
6.6. Всі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
6.7. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, сторони виклали в ньому всі істотні умови українською мовою у двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.


РЕКВІЗИТИ СТОРІН 


 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.

Читайте також:

Договір поставки продукції

Акт прийому-передачі до договору поставки товару