УВАГА! Складаємо договори з урахуванням Ваших побажань та особливостей угоди.

Чому Вам варто звернутися саме до нас?

Зв'яжіться з нами за телефонами +380 (50) 602-01-75, +38 (098) 211-58-29 або пишіть на email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 


 ДОГОВІР

 купівлі-найму транспортних засобів з відстрочкою платежу

Місто _________                                    “__” _____________ _____ року

 

Ми, що нижче підписались, у відповідності до ст. 705 Цивільного кодексу України:

___________________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію №____________ від __ ______ ____ року, ідентифікаційний код № _____________, юридична адреса: місто ________, вулиця ___________, надалі -ПРОДАВЕЦЬ, в особі директора ________________________________, який діє на підставі ____________________________________________ з однієї сторони, та приватний підприємець _________________________, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи _____________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________, що проживає в _____________________________, надалі - ПОКУПЕЦЬ, з іншої сторони, надалі - Сторони, уклали цей договір (надалі – Договір)  про таке:

 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Пункт 1.1. За цим договором до переходу права власності до Покупця права власності на переданий йому продавцем товар Покупець є орендарем цього товару.

Пункт 1.2. Покупець стає власником товару, переданого йому за цим договором, з моменту оплати товару, у відповідності до умов цього договору.

Пункт 1.3. Склад, вартість об’єкту договору, строк договору.

1. Товар, який продається за цим договором, (Об’єкт договору) складається з легкових автомобілів марки ________________, ____ року випуску, в кількості п’ять одиниць:

Марка автомобіля

Державний номер

Номер кузова

Дата реєстрації

Свідоцтво про держ. реєстрацію

Вартість

1.           

           

2.           

           

3.           

           

4.           

           

5.           

           

2. Об’єкт оренди до його переходу у власність Покупця використовується для здійснення перевезень пасажирів та багажу по Україні.

3. Цей договір діє з моменту підписання до повного виконання сторонами прийнятих зобов’язань.

Пункт 1.4. Умови передачі об’єкту договору.

1. З підписанням цього договору об’єкт договору вважається переданим Покупцю в належному стані.

2. Після погашення кредиту, процентів та комісійних, передбачених п. 1.5. цієї статті Договору, Продавець зобов’язаний зняти об’єкт договору з реєстрації в органах державної автомобільної інспекції та здійснити інші дії необхідні для передачі та оформлення права власності до Покупця, в 5-дений строк з моменту отримання повідомлення про погашення кредиту на умовах цього Договору.

Пункт 1.5. Порядок здіснення оплати.

1. В рахунок оплати вартості об’єкту договору та орендної плати Покупець погашає кредит, отриманий  Продавцем у Акціонерному-комерційному банку соціального розвитку “УКРСОЦБАНК” (надалі – Банк), відповідно до договору кредиту № __ від  __ _____ ____ року (надалі – Договір кредиту), з урахуванням неповної вибірки Продавцем суми кредиту, зазначеної в договорі, в розмірі який залишився не погашеним на момент укладення цього договору, а саме _________ гривень та сплачує проценти за його користування та комісійні.

2. Покупець зобов’язується погашати кредит в порядку, передбаченому Договором кредиту, а саме: щотижневими платежами в останній робочий день тижня по _____ гривні ____ коп. та повністю погасити всю суму до __ _____ ____ року.

3. Нарахування та сплата Покупцем Банку процентів за користування кредиту відбувається в порядку, передбаченому п. 2.4. – 2.6. Договору кредиту.

4. Повне виконання кредитного договору підтверджується відповідною довідкою Банку, що є підставою для оформлення та реєстрації переходу права власності  на об’єкт договору від Продавця до Покупця та припинення договору застави на об’єкт оренди.

5. Покупець також сплачує Продавцю документально підтверджені витрати пов’язані з утриманням Об’єкту договору та диспетчерської служби радіо-таксі. Зазначені витрати відшкодовуються Покупцем за умови попереднього письмового погодження ним таких витрат.

Пункт 1.6. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкту договору.

Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об’єкту договору несе Покупець.

Пункт 1.7. Умови експлуатації, технічного обслуговування та ремонту об’єкту договору.

1. Покупець зобов’язаний користуватися Об’єктом договору відповідно до його цільового призначення, інструкцій виробника, за свій рахунок утримувати об’єкт оренди, здійснювати його експлуатацію, технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт, забезпечувати паливно-мастильними матеріалами.

2. Покупець зобов’язаний забезпечити можливість обстеження Об’єкта договору належним чином уповноваженими представниками Продавця двічі протягом календарного місяця у визначений ними час протягом робочого дня і надавати Продавцю поточну інформацію про технічний стан Об’єкту договору.

3. Покупець зобов’язаний надати можливість повноважним представникам Банку перевіряти наявність Об’єкту договору, умов зберігання згідно Договору кредиту.

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Пункт 2.1. Продавець має право:

1. здійснювати перевірку дотримання Покупцем умов користування Об’єкту договору та його утримання;

2. вимагати розірвання Договору в частині неоплачених автомобілів, що становлять об’єкт договору в разі:

- користування Покупцем Об’єкта договору не у відповідності до його призначення;

- навмисного погіршення стану Об’єкта договору.

3. Вимагати від Покупця відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов Договору.

Пункту 2.2. Продавець зобов’язаний:

1. Своєчасно та в повному обсязі надавати платні послуги згідно наряд-заказів за пільговими тарифами, сприяти в організації перевірки технічного стану, здійсненні технічного обслуговування, аварійного, поточного та капітального ремонту.

2. Не втручатися у виробничу діяльність Покупця і сприяти у виконанні ним своїх обов’язків.

3. Після погашення кредиту, процентів та комісійних зняти Об’єкт договору з реєстрації в органах державної автомобільної інспекції та здійснити інші дії необхідні для передачі та оформлення права власності до Покупця в 5-дений строк, з моменту отримання повідомлення про погашення кредиту на умовах цього Договору

Пункт 2.3. Покупець має право:

Розірвати договір в частині несплачених автомобілів, що становлять Об’єкт договору, у разі невиконання або неналежного виконання Продавцем умов цього договору (або хоча б однієї умови), а також створення перешкод у виконанні Покупцем своїх обов’язків.

Пункт 2.4. Покупець зобов’язаний:

1. Своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання щодо утримання об’єкту договору, підтримувати його в справному стані, експлуатувати відповідно до інструкції виробника, вимог Законів України: “Про дорожній рух”, “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”.

2. Своєчасно сплачувати банківський кредит, проценти за його користування та комісійні, інформувати Продавця про фінансовий стан та про стан Об’єкту договору.

3. Письмово повідомляти Продавця про всі випадки виявлення несправностей об’єкта договору, його поломок або збоїв у роботі та про будь-які інші обставини, в тому числі позбавлення ліцензії на право підприємницької діяльності, накладення арешту на його майно, настання інших подій та фактів, які унеможливлюють виконання цього Договору;

4. Відшкодувати Продавцеві витрати на здійснення пошкодження, прямі або побічні збитки Продавцю при виконанні умов Договору;

5. Нести матеріальну відповідальність за завдані пошкодження, прямі або побічні збитки Продавцю при виконанні умов Договору;

6. Своєчасно отримувати відповідні ліцензії (патент) на право здійснення підприємницької діяльності при користуванні об’єктом договору, сплачувати податку та інші обов’язкові платежі.

Стаття 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Пункт 3.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства та умов Договору.

Пункт 3.2. За несвоєчасну виплату належних платежів Покупець сплачує Продавцю або Банку відповідні штрафні санкції, встановлені Договором кредиту.

Пункт 3.3. За невиконання або неналежне виконання обов’язку, зняти об’єкт договору з реєстрації в органах державної автомобільної інспекції та здійснити інші дії необхідні для передачі та оформлення права власності до Покупця, на умовах цього Договору Продавець сплачує покупцю штраф у розмірі 10% загальної вартості об’єкту договору та пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від загальної вартості об’єкту договору за кожний день невиконання або неналежного виконання цього обов’язку.

 

Стаття 4. ІНШІ УМОВИ

Пункт 4.1. Спори, що виникають у процесі виконання Договору та у зв’язку із ним, а також інші неврегульовані відносини Сторін, підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Пункт 4.2. У разі зміни назви, місцезнаходження, розрахункового (поточного) рахунку, інших реквізитів, настання будь-якого іншого юридичного факту чи події, що може негативно позначитись на виконанні Сторонами їхніх зобов’язань за цим Договором, Сторони повідомляють один одного негайно, але не пізніше 3 (трьох) календарних днів.

Пункт 4.3. Ліквідація Продавця є підставою для переходу права власності на об’єкт договору у власність Покупця.

Пункт 4.4. Договір укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Стаття 5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Продавець                          Покупець


ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Самостійне використання зразків договорів може бути небезпечним для Вашого бізнесу.   

 

Читайте також: 

Договір купівлі-продажу автомобіля з напівпричепом

Договір купівлі-продажу скутера