Договор аренды под офис
Published on Tuesday, 25 June 2013

ЗРАЗОК

(УВАГА! Прізвища, назви та інші данні у зразку вигадані)

 

 

ДОГОВІР №___                                              

оренди нерухомого майна під офіс

 

м. Київ                                                                       «___» _________ 20___ року

         

            Товариство з обмеженою відповідальністю «Родзинка України», надалі “Орендодавець”, в особі директора Квітки Марії Іванівни, яка діє на підставі Статуту та Приватний підприємець Іванов Іван Іванович, надалі “Орендар”, уклали цей Договір про наступне:

                                                      1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення, що розташоване на третьому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, по вулиці Червоноармійська, будинок № 4, загальною площею 53,4 кв.м., які складаються з двох кімнат, позначених на схемі цифрами: 6-7 та 6-6, з метою використання під офіс. Право власності Орендодавця на приміщення, що передаються в оренду підтверджується свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 20 квітня 1996 р..

1.2. Вартість орендованих приміщень з урахуванням індексації за домовленістю сторін дорівнює їх балансовій вартості.

 

                                                    2.ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Орендар зобов’язується:

   2.1.1. Використовувати орендоване приміщення відповідно до п.1.1. цього Договору.

   2.1.4. Утримувати приміщення в належному стані, відповідно до вимог протипожежної безпеки та санітарних норм, запобігати пошкодженню і псуванню обладнання та устаткування.

   2.1.5. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цим Договором.

   2.1.6. Не передавати орендоване приміщення в суборенду без письмової згоди Орендодавця.

   2.1.7. Погоджувати з Орендодавцем всі зміни та переобладнання орендованого приміщення, які проводяться з метою їх удосконалення. Здійснювати за власні кошти необхідний поточний ремонт, відновлення орендованого приміщення, обладнання та інвентарю.

   2.1.8. Забезпечити представникам Орендодавця доступ до орендованого приміщення для профілактичних оглядів орендованого майна.

   2.1.9. В разі припинення Договору оренди повернути Орендодавцю орендоване приміщення в належному стані, з урахуванням фізичного зносу.

   2.1.10. Відповідальність з питань охорони праці, техніки безпеки, та пожежної безпеки в наданих в оренду приміщеннях покладається на орендаря.

2.2. Орендодавець зобов’язується:

   2.2.1. Після підписання договору надати Орендарю приміщення.

   2.2.2. Ознайомити Орендаря з Правилами пожежної безпеки і здійснювати контроль за їх дотриманням.

   2.2.3. У випадку будь-яких аварійних та термінових ситуацій надавати цілодобовий доступ до орендованого приміщення спеціалізованим ремонтним та обслуговуючим бригадам Орендаря, а також підрядним організаціям Орендаря.

   2.2.4. Надати Орендарю дозвіл на встановлення протипожежної та охоронної сигналізації, а також приладу обліку електроенергії.

   2.2.5. Не втручатися в господарську діяльність Орендаря.

 

3.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ

3.1. Передача Орендарю приміщення в користування може здійснюватися одночасно з підписанням Сторонами Договору і акта приймання-передачі, вказаного в п.1.1 приміщення.

3.2. Передача приміщення в оренду не припиняє права власності на нього. Власником орендованого приміщення залишається Орендодавець, а на Орендаря розповсюджується право користування ним протягом терміну оренди.

3.3. Приміщення, передане в користування Орендарю, повертається Орендодавцю не пізніше 10 днів після закінчення терміну дії Договору (або у випадку його дострокового розірвання) за Актом приймання-передачі.

 

                                                   4.ОРЕНДНА ПЛАТА

4.1. Орендна плата перераховується Орендарем не пізніше 5 (п’ятого) числа поточного місяця наперед за місяць, на підставі виставлених Орендодавцем рахунків.

4.2. Орендна плата з урахуванням індексації за місяць становить 1300 грн., з урахуванням ПДВ, з розрахунку 28,07 грн. за 1 кв.м. орендованої площі.

     Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за попередній місяць.

4.3. В орендна плата зазначена в п. 4.1. цього договору включає плату за спожиту електроенергію, газ, комунальні послуги, тощо, в тому числі плату за обслуговування будинку, користування земельною ділянкою та ін. витрати.

4.4. В разі закінчення терміну дії цього Договору, орендна плата сплачується орендарем по день фактичної передачі орендованого приміщення Орендодавцю за Актом приймання-передачі.

                                            

                                       5.АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ

5.1. Амортизаційні відрахування на орендоване приміщення нараховує та залишає у власному розпорядженні Орендодавець і використовує на відновлення орендованих основних фондів.

 

                                           6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони зобов’язуються виконувати всі умови, передбачені цим Договором і несуть майнову відповідальність за його недодержання відповідно до чинного законодавства України.

6.2. За несвоєчасне перерахування орендної плати, плати за спожиту електроенергію та плати за комунальні послуги Орендар сплачує Орендодавцю пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

6.3. Якщо Орендарем заподіяно шкоду орендованому приміщенню, він відшкодовує заподіяні збитки Орендодавцю в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

                                                    7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі суперечки, що можуть виникнути між Сторонами з приводу виконання цього Договору вирішуються шляхом переговорів та обміну листами.

7.2. Суперечки, які сторонами не вдалося вирішити шляхом переговорів, передаються на розгляд до господарського суду України за підвідомчістю справ.

                            

                                                     8.ФОРС – МАЖОР

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за повне або часткове невиконання зобов’язань по даній угоді, якщо це невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, незалежних від волі Сторін, що виникли після підписання даного Договору, а саме : пожеж, стихій, дій державних органів, включаючи непередбачені зміни законодавства, що погіршують стан виконання договірних зобов'язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів та інше. При цьому строк виконання зобов'язань за цим Договором відповідно переноситься на час дії обставин непереборної сили.

8.2. Свідоцтво видане Торгово-промисловою палатою України чи іншим компетентним органом є достатнім підтвердженням наявності та продовження дії непереборної сили.

8.3. Сторона для якої склалась неможливість виконання зобов'язань в 5-дений термін, починаючи з моменту їх настання, у письмовій формі повідомляє іншу Сторону про настання (припинення) таких обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання (припинення) форс-мажорних обставин позбавляє Сторони права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

8.4. В разі значної тривалості форс-мажорних обставин Сторони мають право за взаємною згодою розірвати Договір.

                                              

9.ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Цей Договір діє 11 місяців з моменту його укладення.

9.2. Договір складений українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише у разі підписання їх обома сторонами і є його невід’ємною частиною.

9.3. Умови Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії та у випадках, коли після його укладання змінами до законодавства встановлено умови, що погіршують становище Орендаря.

9.4. Зміна або розірвання договору можуть мати місце за погодженням Сторін. Одностороння відмова від виконання Договору не допускається.  

9.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї з сторін за рішенням господарського суду у випадку:

-        використання Орендарем приміщення не за призначенням, в тому числі і в разі неузгодженої з Орендодавцем передачі його в суборенду;

-        навмисного або з необережності погіршення технологічного чи санітарного стану наданого приміщення, в наслідок дій Орендаря;

-        відмови Орендаря відшкодувати витрати Орендодавця з експлуатації орендованого приміщення ;

-        порушення строків внесення орендної плати більше як на 1 місяць.

9.6. В разі розірвання Договору, поліпшення орендованого приміщення, виконанні Орендарем за рахунок власних коштів, визнаються власністю Орендодавця.

     Орендар залишає за собою проведені ним поліпшення орендованого приміщення, здійсненні за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від нього без заподіяння йому шкоди.

9.7. В разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення Договору, не менше як за один місяць до закінчення терміну його дії, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які передбачені цим Договором.

9.8. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.

9.9. Дія Договору припиняється у випадку:

-        закінчення строку, на який його було укладено;

-        згоди сторін або рішення господарського суду;

-        загибелі об'єкта оренди;

-        банкрутства Орендаря.

9.10. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються у відповідності до чинного законодавства України.

9.11. Орендодавець є платником ПДВ і податку на прибуток на загальних підставах, Орендар сплачує податки на умовах спрощеної системи оподаткування (єдиний податок).

9.12. З підписанням цього договору інші договори, протоколи про наміри, листи, домовленості між сторонами викладені в будь-якій формі, які стосуються предмету договору, визначеному розділом 1 цього договору, втрачають чинність.

9.13. З підписанням договору Орендар стверджує, що прийняв, а Орендодавець передав приміщення, визначені у п. 1.1. цього договору у належному стані.

 

10.ЮРИДИЧНА АДРЕСА І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                  

Орендар:

ПП Іванов Іван Іванович

01000, м. Київ,

вул. Хрещатик, 5, кв. 11

п/р ___________________

в КФ ПАТ “ПриватБанк”

МФО 356282, інд. код 00000000000000

Тел. 000000000000

Орендодавець:

             ТОВ “Родзинка України

01000,

м. Київ, вул. Червоноармійська, 4

ЄДРПОУ 0000000000

р/р0000000000000000000

В КФ Укрексімбанку

МФО 356271

Свідоцтво 00000000000

 

11. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

 

 

 

________________                                                                          ________________

Договор безвозмездной аренды
Published on Saturday, 22 June 2013

Д О Г О В І Р

позички нежитлового приміщення

 

«____» _______________ 20__ року                                                     м. ___________________

 

Редакція обласної газети «______________» (надалі - “Позичкодавець”) в особі головного редактора _______________________, який діє на підставі Статуту, та   Приватний підприємець ___________________________________ (надалі ”Користувач”), з другої сторони, уклали цей договір (надалі – Договір) про наступне :

 

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець передає у безоплатне користування Користувачу нежитлові приміщення будівлі по вул. ________________________ в м. _________________ загальною площею ____________ кв.м. (надалі – Будівля) для використання його у повсякденній господарській (чи іншій) діяльності Користувача.

 

2. Права та обов'язки Позичкодавця

2.1. Позичкодавець має право:

2.1.1. На дострокове розірвання дії даного Договору;

2.1.2. На здійснення перевірки технічного стану Будівлі та стану його утримання в Користувача;

2.1.3. На своєчасне повернення Будівлі від Користувача.

2.1.4. За потреби та письмової домовленості із Користувачем використовувати Будівлю для власних потреб.

2.2. Позичкодавець зобов'язаний:

2.2.1. Не перешкоджати Користувачеві в користуванні Будівлею;

2.2.2. Після закінчення дії даного Договору прийняти від Користувача Будівлю.

 

3. Права та обов'язки Користувача

3.1. Користувач має право:

3.1.2. На передачу Будівлі в стані придатному для використання;

3.1.3. На відшкодування збитків у разі неналежного чи/та невчасного виконання Позичкодавцем своїх зобов'язань.

3.2. Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Користуватись Будівлею відповідно до його функціонального призначення;

3.2.2. Проводити поточний ремонт Будівлі.

 

4. Термін дії даного Договору

4.1. Даний Договір чинний з моменту його підписання і діє до «___» ______________ 20___ року.

 

5. Дострокове розірвання даного Договору

5.1. Кожна із сторін даного Договору має право достроково розірвати дію даного Договору, попередивши про це іншу сторону за 10 (десять) календарних днів.

 

6. Інші положення

6.1. З підписанням цього договору, сторони стверджують, що Позичкодавець передав, а Користувач прийняв Будівлю у належному стані..

6.2. Внесення змін та доповнення до даного Договору допускається за згодою сторін.

6.3. Даний Договір підписано у двох оригінальних примірниках, котрі мають однакову юридичну силу.

 

7. Реквізити сторін

 

Позичкодавець:

___________________________

ЄДРПОУ ________________

Користувач:

__________________________________

ідент. номер: _______________

 

 

М. П.

М. П.

 

 

_________________                                           ____________________

Типовой договор аренды нежилого помещения
Published on Saturday, 22 June 2013

Типовые договора аренды нежилого помещения 2013 года Украина

 

 

 

Образец договора на аренду (найм) нежилого помещения

Образец договора аренды нежилого помещения в пользу арендодателяплатный

Образец договора аренды нежилого помещения в пользу арендатораплатный

Образец договора аренды (найма) с физическим лицом

Образец договора аренды (найма) между физическими лицами

Образец договора аренды помещений с выкупом

Договор аренды под офис

Договор аренды склада

Договор аренды магазина

Договор аренды зданий и сооружений

Договор аренды предприятия – платный

Договор финансовой аренды лизинга нежилого помещения

Договор безвозмездной аренды (договір позички)

Договор оперативной аренды нежилого помещения

Договор субаренды нежилых помещений

Дополнительное соглашениие к договору аренды

Изменение и дополнение к договору аренды

Акт приема-передачи


Договор аренды с правом выкупа
Published on Saturday, 22 June 2013

ДОГОВІР
оренди майна з правом викупу

 

Місто _______________                                           “__”____________20__ року

 

_______________________________________________________________________________


(надалі іменується "орендодавець") в особі ___________________________________________,

                                            

що діє на підставі ____________________________________________________, з одного боку,

та_______________________________________________________________________________


що діє на підставі ____________________________________________________, з другого боку,

           уклали цей Договір оренди майна з правом викупу (надалі іменується "Договір") про таке.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування майно, що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "майно"), з наступним переходом права власності на таке майно від Орендодавця до орендаря‚ а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти майно у строкове володіння та користування, а згодом і у власність, а також сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату.

1.1.1. Найменування: ___________________________________________________________.

1.1.2. Вартість майна‚ що орендується: ____________________________________________.

1.1.3. Термін амортизації: ________________________________________­_______________.

1.1.4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ______________________

______________________________________________________________________.

1.1.5. Недоліки майна‚ що орендується: ____________________________________________ ______________________________________________________________________.

 

 2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1.___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п. 1.1 цього Договору майно повинно бути передане ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом __________ з моменту підписання цього Договору.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов'язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що має бути окремо зазначено в акті приймання-передачі.

 

 4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ______ років з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом приймання-передачі.

 

 5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. ОРЕНДАР зобов'язується своєчасно здійснювати орендні платежі в розмірі _______________ грн. у ________________________________________

                     

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ не пізніше ___________________ числа кожного ___________________ _________________________.


5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом ________ з моменту ______________ перерахувати орендну плату за ___________________________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _______________________.

       

5.5. Орендна плата за згодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору, може вноситися в іншій формі, окрім грошової (натуральна тощо).

 

 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати майно‚ що орендується‚ у відповідності до мети оренди, визначеної у п.2.1 цього Договору;

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

- здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

 

 8. ПОРЯДОК ВИКУПУ МАЙНА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність ОРЕНДАРЯ‚ за умови внесення ОРЕНДАРЕМ ОРЕНДОДАВЦЕВІ всю належну останньому орендну плату з вартості зданого на повний амортизаційний термін майна‚ а також вніс ОРЕНДОДАВЦЮ орендні платежі з залишкової вартості майна‚ оренда якого згідно з цим Договором припинена до завершення амортизаційного терміну.

8.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійснюється Сторонами за актом протягом ____________________ з моменту _____________ _____________.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

9.3. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі ____________ від вартості майна за кожен день прострочення;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ штраф у розмірі _____________ від ___________.

9.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі _____________________ від його договірної вартості за кожен день прострочення.

9.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1.        Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

10.2.        Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.3.        Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

10.4.        Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.5.        Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

10.6.        Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ОРЕНДАР:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

         Орендар:

____________________________________________________________________________________

 

 

12. ПІДПИСИ СТОРІН:

 

Від імені ОРЕНДОДАВЦЯ

Від імені ОРЕНДАРА

 

 

____________________________

____________________________

Підпис

Підпис

 

 

М. п.

М. п.

 

 

"_____"_______________200__ р.

"_____"_______________200__ р.

Зачем нужен юрист, если можно скачать договор аренды в Интернете?
Published on Saturday, 22 June 2013


Безусловно, юрист нужен не всегда. Есть некритичные случаи, когда договор нужен для «галочки» или просто для бухгалтерии, чтобы проводить официальные платежи, притом, что суммы арендных платежей небольшие.

Но если это не так, то стоит почитать эту статью.

Чем договор, составленный Вашим юристом, лучше типового договора, скачанного с интернета?

Ваш юрист обычно:

- составляет договор именно под Ваш объект, под конкретного контрагента;

Договора аренды обычно составляет арендодатель. Поскольку он лучше знает свое имущество и его особенности.

Кроме того, арендодатель в типовых договорах обычно находится в более невыгодном положении по сравнению с арендатором. Ведь он передает свое имущество в пользование. У него возникает куча головной боли, связанной с этим.

Арендодатель обычно беспокоится, чтобы:

  • арендатор вовремя платил; 
  • не повредил или вообще не уничтожил арендованое имущество;
  • не создавал проблем соседям и соответственно Вам,
  • после окончания договора, съехал в четко указанное в договоре время, а не пользовался бесплатно помещением еще долгие года, пока Ваши юристы устраивают длительные баталии в судах 
  • и т.д.

- знает последние изменения законодательства и судебную практику;

Законодательство и судебная практика постоянно преподносит юристам какие-то новшества.

Многие юристы помнят, что случилось тогда, когда Высший хозяйственный суд Украины признал в одном из дел, что отсутствие в договоре аренды всех существенных условий ведет к признанию договора незаключенным.

И тогда началась повальная практика признания «неугодных» какой-то стороне договоров аренды - незаключенными.

А в одном из законов существенных условий договора аренды насчитывалось более 12 штук. И все договора, которые не имели хоть одного из таких условий, рисковали быть признанными незаключенными в судах.

Сейчас практика судов в этом вопросе не такая злая. Но все равно юристы уже практически не допускают отсутствие в договоре всех существенных условий, указанных в законодательстве и притом еще указывают о не распространении Закона, который содержит эти 12 существенных условий.

Недавно судебная практика преподнесла еще один сюрприз. Верховный Суд Украины решил, что если арендатор освободил помещения по окончании срока договора, но не составил акт приема-передачи помещений, то должен платить арендную плату, пока такой акт не будет подписан. И взыскал с арендатора арендную плату за помещение, которое тот не использовал больше года.

Подписание такого акта приема-передачи, когда стороны «побили горшки», иногда бывает очень сложным.

А вот еще пример. Когда-то договора аренды недвижимого имущества, заключенные сроком больше одного года, подлежали нотариальному удостоверению. Теперь такой срок составляет три года. Если не будет выдержана нотариальная форма договора, то такой договор будет просто бесполезная «бумажка».

Таких примеров достаточно много.

На мой взгляд, не существует идеального договора, который нельзя было бы оспорить в суде или истолковать его иначе, чем Вы планировали, когда его подписывали.

Таких нюансов достаточно много. Даже самый грамотный юрист не может дать ответ на все вопросы или предусмотреть в договоре все нюансы. Но Ваш сможет постараться максимально обезопасить Вашу сторону и обеспечить Ваш интерес.

 - знает, как увеличить, или уменьшить ответственность той или иной стороны, чтобы было не выгодно не выполнять условия договора. 

Обычно, за несвоевременную уплату арендных платежей устанавливают ответственность, которая не превышает двойную учетную ставку НБУ. Сейчас такая ставка составляет 7 % годовых. Т.е. за неуплату арендных платежей арендатор заплатит 14 % годовых. Это очень выгодный кредит. Конечно, при таких условиях арендатору будет невыгодно платить своевременно. Ваш юрист знает, как сделать ответственность арендатора такой, чтобы тому было нерентабельно тянуть с оплатой.

Ответственность сторон должна быть такой, чтобы невыполнение принципиальных условий договора было невыгодно.

- знает, как составить с виду «добрый» договор, где было бы много скрытых моментов в пользу своего клиента. 

Это связанно с тем, что Ваш юрист обычно знает все предусмотренные законом санкции за неисполнение того или иного обязательства. Зачем их повторять в договоре. Зато может указать какую-то дополнительную санкцию, которая законом не предусмотрена.

И этот список можно продолжать очень долго.

Просто поверьте, что составление договора грамотным юристом будет значительно выгоднее для Вас, чем просто скачать хороший образец с интернета.

Еще два слова хочется сказать и про то, как юристы анализируют договор.

 

Почему Ваше внимательное прочтение договора может оказаться недостаточным для его анализа?

Я знаю, что мои клиенты вообще не любят читать договора. Они всегда отправляют их мне на анализ. Но и это неправильно. Лучше, чтобы и они тоже их читали (или менеджеры), а потом со своими замечаниями отправляли юристу. Так делать правильно.

Но поговорим, о том, почему важно, чтобы юрист почитал договор перед его подписанием.

Например, насколько для Вас может оказаться принципиальным два понятия: «расторжение договора» и «отказ от договора»? Вроде бы они похожи. 

А ведь для юристов это два очень разных способа прекращения договора.

«Отказ от договора» прекращает договор с момента получения соответствующего уведомления второй стороной. А «расторжение договора» происходит в суде. Это очень длительный и трудно предсказуемый процесс.

Вот и представьте, насколько разным будет исход конфликта по договору, если у вас будет только право «расторгнуть договор», а у Вашего контрагента - право «отказаться от договора».

Выше я уже рассказывал про скрытые условия договора, которые может уловить только юрист, хорошо знающий законодательство и судебную практику.

Очень часто запятая или порядок слов могут значительно поменять смысл условия договора.

Например, такое условие:

«Арендатор несет ответственность за сохранность арендованного имущества, если не докажет, что его повреждение произошло не по его вине».

И такое:

«Арендатор несет ответственность за сохранность арендованного имущества, в случае если такое повреждение произошло в связи с его виновными действиями».

При всей схожести этих двух условий договора, они имеют разные последствия для арендатора.

В первом случае, арендатор практически страхует имущество. Т.е. он будет отвечать и за повреждение имущества хулиганами, и повреждение его клиентами арендатора, а также кем-то еще, поскольку не обеспечил его охрану.

Во втором - он будет отвечать только за те случаи, когда он сам его повредил.

Если Вы заключаете договор аренды с банком или с большим предприятием, то, как правило, именно они предлагают свой текст договора. В таких случаях договор уже содержит много невыгодных для Вас условий, которых Вы можете просто не заметить.

Я часто принимал участие в переговорах с большими банками, поэтому именно их и привел как один из примеров. 

И еще. Был у меня случай, когда я участвовал в переговорах со стороны собственников дома. Их дом планировало арендовать консульство иностранного государства.

На первый взгляд, договор был очень выгодный для моих клиентов. Несмотря на то, что консульство предъявило много условий по переделке дома для их нужд, арендная плата была очень заманчивая. К тому же договор заключался на очень длительный срок. Условия просто «сладкие». И клиентам казалось, что их арендатор очень надежный. Как говорили представители консульства, все иностранное государство будет отвечать по их долгам в случае чего.

Но мне пришлось предупредить своих клиентов, что у консульств есть много так называемых «судебных иммунитетов» перед нашими судами. Взыскание с них денег является крайне проблематичным.

Узнав об этом, мои клиенты отказались от этой сделки и сдали свой дом другим арендаторам.

Через пару лет, я увидел в реестре судебных решений длительную судебную тяжбу между этим консульством и другим собственником дома. В итоге ему так и не удалось взыскать с консульства «очень выгодную» арендную плату.

Вот такие дела.

Так что решайте сами, нужно ли пользоваться услугами юристов, когда заключаете договора аренды, или нет.

 

Если решили, что Вам нужна моя помощь - обращайтесь.

В разделе «контакты» Вы найдете мои телефоны и адрес офиса, а также сможете связаться со мной отправив Ваш вопрос или предложение на электронную почту.

FaLang translation system by Faboba